BlackBox No.74 — Dzwon

Czas: 12.01.2020 r. godz. 18:00

Rok 2020 otwie­ra­my grą, któ­ra bez pro­ble­mu powin­na tra­fić w Wasz gust. Wie­my, że:

  • lubi­cie gry SF;
  • lubi­cie od cza­su do cza­su ponu­rzać się w mata­fi­zycz­nym mro­ku i półmroku;
  • z jakie­goś powo­du przy­pa­dły Wam do gustu lar­py z Nowej Zelandii.

Dla­te­go, gdy zna­leź­li­śmy w sie­ci poniż­szy sce­na­riusz zaku­pi­li­śmy go bez zasta­no­wie­nia. Niniej­szym zapra­sza­my Was w dziw­ną podróż w Przestrzeni‑H pasa­żer­skim liniow­cem kosmicz­nym The Soul. Awa­rie, utra­ta pamię­ci, poczu­cie dys­kom­for­tu i tajem­ni­czy dźwięk — wszyst­ko w cenie bile­tu na larp autor­stwa Cathe­ri­ne i Ste­pha­nie Pegg

Dzwon

Bilety

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Dzwon

12.01.2020 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł.