Pasja Minicon 2023

Czas: 04.11.2023 r. godz. 10:00

Pasja Mini­con to impre­za, któ­ra jest fan­ta­stycz­nym świa­teł­kiem w mro­ku nad­mor­skie­go listo­pa­da. Lubi­my Mini­con i od jego pierw­szej edy­cji jest miej­scem, gdzie pro­mu­je­my lar­py wśród trój­miej­skie­go fan­do­mu. Dla­te­go znów zapra­sza­my Was na dwa dni do Gdy­ni na kolej­ną odsło­nę imprezy 

Pasja Minicon

W pro­gra­mie tego­rocz­nej edy­cji będzie­cie mogli zagrać aż w trzy nasze gry:

  • Karol Orłow­ski wraz z Igna­cym Kitłow­skim popro­wa­dzą larp kame­ral­ny Ostat­ni Król Reva­cho­lu;
  • Jakub Brzeź­nic­ki popro­wa­dzi fre­eform Mali Bogo­wie;
  • Piotr Budzisz popro­wa­dzi larp kame­ral­ny Dzwon.

W pro­gra­mie znaj­dzie się jesz­cze kil­ka innych lar­pów, oraz cała masa atrak­cji zwią­za­nych z fan­ta­stycz­ną popkul­tu­rą. Wię­cej infor­ma­cji, w tym godzi­ny roz­po­czę­cia naszych gier, poda­my wkrótce.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Ostatni Król Revacholu

Wstęp wolny.

Mali Bogowie

Wstęp wolny.

Dzwon

Wstęp wolny.