Ostatni Król Revacholu - BlackBox 3City

Ostatni Król Revacholu

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

Reva­chol, dys­trykt Mar­ti­na­ise, rok… Któ­ry to już rok? Nie mam poję­cia. Ta woj­na toczy się już tak dłu­go, a my z każ­dym kolej­nym dniem tra­ci­my grunt pod nogami. 

Ostat­nio w bru­tal­nym zama­chu zabi­li nasze­go wład­cę, jed­nak prze­trwa­li­śmy my — reszt­ki jego dwo­ru, zde­ter­mi­no­wa­ni, by nie zło­żyć bro­ni. O ile nie zda­rzy się jakiś cud, opa­no­wa­nie tego mia­sta przez komu­ni­stów zda­je się być jedy­nie kwe­stią cza­su. Zosta­li­śmy zepchnię­ci z tej prze­klę­tej dziel­ni­cy. Musie­li­śmy ucie­kać na połu­dnie, do nie­wiel­kiej rybac­kiej wio­ski, któ­ra prze­peł­nio­na jest nie­przy­chyl­ny­mi nam ludź­mi. Wła­ści­wie, to się im nie dzi­wię. Przez tyle stu­le­ci nimi pomiataliśmy. 

Wczo­raj ktoś na nas doniósł. Nie było już dokąd się udać, a wie­dzie­li­śmy, że schwy­ta­ni zosta­nie­my roz­strze­la­ni na miejscu…

Opis

Larp osa­dzo­ny w uni­wer­sum gry Disco Ely­sium, w któ­re­go ramach eks­plo­ro­wa­ny jest motyw “drzwi, któ­rych się nie da otwo­rzyć” — co znaj­du­je się za nimi? Pod­czas lar­pu pozna­cie naszą wizję. Zna­jo­mość set­tin­gu nie jest wyma­ga­na, wszel­kie potrzeb­ne rze­czy zosta­ną dostar­czo­ne przed larpem.

Gra podzie­lo­na będzie na akty, pod­czas któ­rych dziać się będą istot­ne dla posta­ci wyda­rze­nia glo­bal­ne, w tym wol­na elek­cja nowe­go monar­chy spo­śród uczest­ni­ków. Ramy cza­so­we lar­pa “Ostat­ni król Reva­cho­lu” z cza­sem będą zacie­rać się, zry­wa­jąc z zasa­dą trzech jed­no­ści. Gra­cze zaś wcie­lą się w posta­ci ze stron­nic­twa monar­chi­stów — jed­nej ze stron trwa­ją­cej woj­ny domo­wej, któ­rzy zosta­li wypchnię­ci z waż­niej­szych czę­ści mia­sta. Larp ma struk­tu­rę fre­efor­mo­wą, a posta­ci będą two­rzo­ne na warsz­ta­tach przed grą. Wszyst­kie role są unisex.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.