Konwencja: rzeczywistość alternatywna

  • Ostatni Król Revacholu

    Ostatni Król Revacholu

    Larp osa­dzo­ny w uni­wer­sum gry Disco Ely­sium, w któ­re­go ramach eks­plo­ro­wa­ny jest motyw “drzwi, któ­rych się nie da otwo­rzyć” — co znaj­du­je się za nimi? Pod­czas lar­pu pozna­cie naszą wizję. Zna­jo­mość set­tin­gu nie jest wyma­ga­na, wszel­kie potrzeb­ne rze­czy zosta­ną dostar­czo­ne przed larpem. Gra podzie­lo­na będzie na akty, pod­czas któ­rych dziać się będą istot­ne dla posta­ci…

  • schronieNIE

    schronieNIE

    Larp schro­nie­NIE to 6- oso­bo­wy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­ta­ge-apo­ca­lip­tic, osa­dzo­ny w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści bazo­wa­nej na świe­cie w prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Inspi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi, mody­fi­ku­je nie­któ­re fak­ty na potrze­by wła­snej opo­wie­ści. Opo­wia­da o zaufa­niu, miło­ści, zdra­dzie i zwąt­pie­niu; dostar­czy Ci poczu­cia nie­wie­dzy, cha­osu wśród wspo­mnień i całej masy pytań, na któ­rych zna­le­zie­nie odpo­wie­dzi…