schronieNIE

Larp schronie­NIE to 6- osobowy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­­tage-apoc­­alip­tic, osad­zony w alter­naty­wnej rzeczy­wis­toś­ci bazowanej na świecie w przełomie XIX i XX wieku. Inspirowany prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi, mody­fiku­je niek­tóre fak­ty na potrze­by włas­nej opowieś­ci. Opowia­da o zau­fa­niu, miłoś­ci, zdradzie i zwąt­pi­e­niu; dostar­czy Ci poczu­cia niewiedzy, chao­su wśród wspom­nień i całej masy pytań, na których znalezie­nie odpowiedzi …

schronie­NIE Read More »