Konwencja: rzeczywistość alternatywna

  • schronieNIE

    schronieNIE

    Larp schro­nie­NIE to 6- oso­bo­wy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­ta­ge-apo­ca­lip­tic, osa­dzo­ny w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści bazo­wa­nej na świe­cie w prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Inspi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi, mody­fi­ku­je nie­któ­re fak­ty na potrze­by wła­snej opo­wie­ści. Opo­wia­da o zaufa­niu, miło­ści, zdra­dzie i zwąt­pie­niu; dostar­czy Ci poczu­cia nie­wie­dzy, cha­osu wśród wspo­mnień i całej masy pytań, na któ­rych zna­le­zie­nie odpo­wie­dzi…