schronieNIE - BlackBox 3City

schronieNIE

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Otwie­rasz oczy. Dooko­ła Cie­bie budzą się inni ludzie, nie­wie­le pamię­tasz. Jak się tu zna­la­złeś? Jak dłu­go tu jesteś? Kim w zasa­dzie jesteś? Przed wami sie­dzi na krze­seł­ku męż­czy­zna w bia­łym kitlu i przy­glą­da się badaw­czo. Wstał i zaczął swo­ją opo­wieść. Twier­dzi, że na zewnątrz jest woj­na. I Woj­na Świa­to­wa. A was w swo­jej łaska­wo­ści ura­to­wał i scho­wał w tym bun­krze. Ale czy to aby na pew­no jest praw­dą..? Czy praw­dą są two­je wspomnienia?
Błysk jarze­niów­ki bole­śnie razi Two­je oczy. Nie pozna­jesz tego miej­sca. Jesz­cze chwi­lę temu czu­łeś ruch powie­trza, świe­ci­ło słoń­ce. Nie­przy­jem­ne, lep­kie cie­pło roz­cho­dzą­ce się po Two­im cie­le to strach; nie mija, kie­dy zauwa­żasz w pomiesz­cze­niu piąt­kę innych, nie­zna­nych Ci osób. W ich twa­rzach echem odbi­ja­ją się pyta­nia, na któ­re sam chciał­byś znać odpo­wiedź: Jak się tu zna­la­złem? Ile cza­su minę­ło odkąd tu tra­fi­łem? Co się dzie­je? Myśl! Mimo wszyst­ko, coś spra­wia, że nie czu­jesz się zagro­żo­ny. Kon­trast… Spo­kój biją­cy zza oku­la­rów czło­wie­ka w bia­łym kitlu. Może jesteś tu gdzie powi­nie­neś. Może tak mia­ło być. W koń­cu te sza­re, beto­no­we ścia­ny, zapach mokrej zie­mi, tak bar­dzo przy­po­mi­na­ją Ci…

Opis

Larp schro­nie­NIE to 6- oso­bo­wy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­ta­­ge-apo­­ca­­li­p­tic, osa­dzo­ny w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści bazo­wa­nej na świe­cie w prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Inspi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi, mody­fi­ku­je nie­któ­re fak­ty na potrze­by wła­snej opo­wie­ści. Opo­wia­da o zaufa­niu, miło­ści, zdra­dzie i zwąt­pie­niu; dostar­czy Ci poczu­cia nie­wie­dzy, cha­osu wśród wspo­mnień i całej masy pytań, na któ­rych zna­le­zie­nie odpo­wie­dzi nie będzie proste. 

Budzisz się w bun­krze. Sytu­acja na świe­cie była nie­spo­koj­na, ale czy kie­dy­kol­wiek aż tak? Czy znaj­dziesz w sobie zaufa­nie i cier­pli­wość? Czy podą­żysz za zasa­da­mi? Czy dasz radę sta­wić czo­ła tak bole­śnie powra­ca­ją­cym wspo­mnie­niom? I cze­go tak wła­ści­wie pra­gniesz? Czy war­to oddać część świa­do­mo­ści dla bez­pie­czeń­stwa? A co jeśli to co czu­jesz to tyl­ko sku­tek zmęczenia?

Prze­cież tak strasz­nie boli Cię głowa…

Na larp zapra­sza­my w stro­jach z epo­ki — TUTAJ przy­go­to­wa­li­śmy pacz­kę inspiracji.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.