Strona główna » Larpy » schronieNIE

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

Otwierasz oczy. Dookoła Ciebie budzą się inni ludzie, niewiele pamię­tasz. Jak się tu znalazłeś? Jak dłu­go tu jesteś? Kim w zasadzie jesteś? Przed wami siedzi na krze­sełku mężczyz­na w białym kitlu i przyglą­da się badaw­c­zo. Wstał i zaczął swo­ją opowieść. Twierdzi, że na zewnątrz jest woj­na. I Woj­na Świa­towa. A was w swo­jej łaska­woś­ci ura­tował i schował w tym bunkrze. Ale czy to aby na pewno jest prawdą..? Czy prawdą są two­je wspomnienia?
Błysk jarzeniów­ki boleśnie razi Two­je oczy. Nie poz­na­jesz tego miejs­ca. Jeszcze chwilę temu czułeś ruch powi­etrza, świeciło słońce. Nieprzy­jemne, lep­kie ciepło roz­chodzące się po Twoim ciele to stra­ch; nie mija, kiedy zauważasz w pomieszcze­niu piątkę innych, niez­nanych Ci osób. W ich twarzach echem odbi­ja­ją się pyta­nia, na które sam chci­ałbyś znać odpowiedź: Jak się tu znalazłem? Ile cza­su minęło odkąd tu trafiłem? Co się dzieje? Myśl! Mimo wszys­tko, coś spraw­ia, że nie czu­jesz się zagrożony. Kon­trast… Spokój biją­cy zza oku­larów człowieka w białym kitlu. Może jesteś tu gdzie powinieneś. Może tak miało być. W końcu te szare, betonowe ściany, zapach mokrej zie­mi, tak bard­zo przy­pom­i­na­ją Ci…

Opis

Larp schronie­NIE to 6- osobowy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­­tage-apoc­­alip­tic, osad­zony w alter­naty­wnej rzeczy­wis­toś­ci bazowanej na świecie w przełomie XIX i XX wieku. Inspirowany prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi, mody­fiku­je niek­tóre fak­ty na potrze­by włas­nej opowieś­ci. Opowia­da o zau­fa­niu, miłoś­ci, zdradzie i zwąt­pi­e­niu; dostar­czy Ci poczu­cia niewiedzy, chao­su wśród wspom­nień i całej masy pytań, na których znalezie­nie odpowiedzi nie będzie proste. 

Budzisz się w bunkrze. Sytu­ac­ja na świecie była niespoko­j­na, ale czy kiedykol­wiek aż tak? Czy zna­jdziesz w sobie zau­fanie i cier­pli­wość? Czy podążysz za zasada­mi? Czy dasz radę staw­ić czoła tak boleśnie powraca­ją­cym wspom­nieniom? I czego tak właś­ci­wie prag­niesz? Czy warto odd­ać część świado­moś­ci dla bez­pieczeńst­wa? A co jeśli to co czu­jesz to tylko skutek zmęczenia?

Prze­cież tak strasznie boli Cię głowa…

Na larp zaprasza­my w stro­jach z epo­ki — TUTAJ przy­go­towal­iśmy paczkę inspiracji.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry