Konkurs Larpowy Carbon 2023

Czas: 10.11.2023 r. godz. 16:00

Lar­po­we kon­kur­sy oży­wia­ją naszą sce­nę, od zawsze są źró­dłem nowych, inte­re­su­ją­cych gier. Kato­wic­ki kon­kurs lar­po­wy Car­bon wystar­to­wał w ubie­głym roku i — na szczę­ście! — powra­ca. W tym roku sta­tu­et­ka autor­stwa jed­nej z jego orga­ni­za­to­rek, Kata­rzy­ny Czpak, ma wyjąt­ko­wo duże szan­se na to, by tra­fić do Trój­mia­sta. Aż dwie z trzech fina­ło­wych gier wyszły spod rąk trój­miej­skich twórców.

Auto­rem gry Ostat­ni Król Reva­cho­lu są Karol Orłow­ski (jeden z orga­ni­za­to­rów Black­Box 3City) oraz Igna­cy Kitlow­ski. Ich gra zabie­ra gra­czy do uni­wer­sum kul­to­wej gry video Disco Ely­sium. Dru­gi z nad­mor­skich lar­pów to gra Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki Kse­ni Goliń­skiej. Trze­ci z fina­ło­wych lar­pów to sce­na­riusz Klo­ny ubie­gło­rocz­ne­go lau­re­ata kon­kur­su, Jakub Barań­skie­go. Chcesz poznać wię­cej szcze­gó­łów? Wejdź na stro­nę wyda­rze­nia i zare­zer­wuj sobie bilet (jedy­ne 40zł!). Kom­plet infor­ma­cji znaj­dziesz korzy­sta­jąc z lin­ku poniżej:

CARBON konkurs larpowy

Pole­ca­my to wyda­rze­nie! War­to wybrać się na połu­dnie, odwie­dzić lar­po­wy Gór­ny Śląsk, zagrać, kibi­co­wać i dobrze się bawić! Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są Zgra­ne Kato­wi­ce oraz Live­form.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

11.11.2023 r. godz. 09:00Cena bile­tu 40 zł. 

Ostatni Król Revacholu

11.11.2023 r. godz. 16:00Cena bile­tu 40 zł.