Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki - BlackBox 3City

Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11 — 19

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pogo­da za oknem sta­wa­ła się coraz bar­dziej ponura. 

Zaczy­na­ła się pora roku, pod­czas któ­rej sma­ko­wa­ła ci tyl­ko kawa z cyna­mo­nem, albo masa­la czaj, ponie­waż rów­nież zawie­ra­ła cynamon. 

Zaczy­na­ła się pora roku, pod­czas któ­rej jedy­ne skar­pe­ty, któ­re uzna­wa­łaś, były weł­nia­ne. I to będzie waż­ne w tej opo­wie­ści. Opo­wie­ści o kotach, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włóczki. 

Ale do tego wró­ci­my później…

Opis

Larp zabie­ra gra­czy w podróż do cie­płe­go let­nie­go wie­czo­ru, pod­czas któ­re­go spo­tka­ła się two­ja sta­ła gru­pa zna­jo­mych. To mia­ły być zwy­kłe uro­dzi­ny, zwy­kła zaba­wa. Jubi­lat­ka przy­nio­sła ze sobą dziw­ne zio­ła. Nikt wcze­śniej takich nie widział, ale podob­no efekt miał być nie­ziem­ski, a prze­cież co mogło pójść nie tak?

Larp, któ­ry prze­nie­sie gra­czy do świa­ta pokrę­co­nej logi­ki, prze­zna­cze­nia oraz pozwo­li na sku­pie­niu się na wewnętrz­nych prze­ży­ciach postaci.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.