BlackBox No.122 — Jesienna opowieść testowa

Czas: 05.11.2023 r. godz. 15:00

W nie­dziel­ny, listo­pa­do­wy wie­czór zapra­sza­my was na larp o tak listo­­pa­­do­­wo-jesie­n­nym tytu­le, że chy­ba bar­dziej już się nie da. Autor­ką gry

Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

jest Kse­nia Goliń­ska. To w jej gło­wie naro­dzi­ła się opo­wieść o dziw­nej impre­zie uro­dzi­no­wej, pod­czas któ­rej dziw­ne zio­ła prze­nio­są gości w świat pokrę­co­nej, wie­lo­wy­mia­ro­wej logi­ki… Oraz skar­pet, her­ba­ty i poplą­ta­nych nici fabu­ły. Sce­na­riusz zakwa­li­fi­ko­wał się do kon­kur­su lar­po­we­go Car­bon 2023, a nasza odsło­na ma cha­rak­ter testu tuż przed fina­ło­wą roz­gryw­ką. Twór­czy­ni sce­na­riu­sza liczy więc na bar­dzo na wasz feedback!

Grę popro­wa­dzi­my nie­od­płat­nie w sali F 0.17 budyn­ku IV Pomor­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go w Gdy­ni. Obo­wią­zy­wać będzie wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc w ser­wi­sie Eve­nea. Otwo­rzy­my ją dla Was we wto­rek, 31 paź­dzier­ni­ka, o godzi­nie 20:00. Do zobaczenia!

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: