Mali Bogowie - BlackBox 3City

Mali Bogowie

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Na począt­ku
Była Ciemność.
A potem rozległ
się wrzask:
— To moje,
To moje ludziki,
Zrób sobie swoje!

Opis

Mali Bogo­wie to bogo­­wie- dzie­ci, posta­wie­ni przed egza­mi­nem na wład­cę przy­szłe­go Pan­te­onu. Żeby się wyka­zać, muszą ule­pić najwięcej/najciekawszych swo­ich wyznaw­ców z pla­ste­li­ny, potem prze­ko­nać ule­pio­nych wyznaw­ców do tego, żeby ich czci­li i nauczyć ich odpra­wia­nia zacnych rytu­ałów ku wła­snej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie zna­czy zgod­nie) ule­pić przy­szły wspa­nia­ły świat. Posta­cie ule­pio­nych wyznaw­ców ani­mu­ją gra­cze odgry­wa­ja­cy role Wyznawców. 

Mali Bogo­wie mogą nisz­czyć dzie­ła swo­ich rywa­li (w okre­ślo­nych oko­licz­no­ściach) ale tak­że wcho­dzić z pozo­sta­ły­mi mały­mi boga­mi  w inte­rak­cje, soju­sze, uru­cha­miać stra­te­gie. Wysił­ki Małych Bogów oce­nia­ją i komen­tu­ją na bie­żą­co Wyznaw­cy – to oni wyda­ją osta­tecz­ny wer­dykt o zwy­cię­stwie. To oni są w tej grze mają decy­du­ją­cy głos, o ich uwa­gę, popar­cie zabie­ga­ją Mali Bogo­wie, bo to od Wyznaw­ców zale­ży kto w jakim cha­rak­te­rze znaj­dzie się w przy­szłym Pan­te­onie Bogów.

Gra powsta­ła w trak­cie ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2018.

Ważne

W grze może brać udział publicz­ność. Może tez do niej dołą­czyć jako Wyznaw­cy jed­ne­go z bóstw.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.