Babcia - BlackBox 3City

Babcia

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Masz tu stówkę.

- Bab­cia.

Opis

Hoj­ność przy­cho­dzi do nas z wie­kiem i cza­sem. Gdy zosta­ło go nam już nie wie­le, łatwiej jest nam się dzie­lić tym, co zgro­ma­dzi­li­śmy. Gdy jeste­śmy mło­dzi i nie­na­sy­ce­ni życiem, nie mamy cza­su brać. Tak mija­my się ze sobą: mło­dzi i starzy. 

Larp opo­wia­da o tym, jak two­rzą się nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Gra­cze wcie­la­ją się w role mło­dych, niczym nie­wy­róż­nia­ją­cych się ludzi, któ­rzy zwy­kłe dni nagle zmie­nia­ją się w wyjąt­ko­we. Gra podzie­lo­na jest więc na kil­ka scen (roz­dzie­lo­nych przez krót­kie, acz nużą­ce inter­lu­dia) i domy­ka się rytu­al­nym fina­łem. Sce­na­riusz został napi­sa­ny pod­czas warsz­ta­tów lar­po­pi­sar­skich Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2023 w cza­sie sesji “Grzechy/Cnoty”.

Ważne

Gra może (i powin­na) odby­wać się z udzia­łem publicz­no­ści, któ­ra może brać udział w sce­nach i/lub interludiach.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.