Strona główna » Larpy » A Serpent of Ash

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 12

Larp poprowad­zono na:

My, Wyz­woleni, prowadz­imy swo­ją mis­ję na uli­cach Bostonu.
Kieru­je­my nasze słowa głównie do stu­den­tów, którzy sprowadzili się tu niedawno.
Każdego wiec­zoru dysku­tu­je­my o kwes­t­i­ach wiary z Tymo­teuszem. Wszyscy jesteśmy w jed­nym poko­ju. Każdy roz­maw­ia z lid­erem przy innych.
W między­cza­sie nie roz­maw­iamy wiele ze sobą, z wyjątkiem chwil, gdy chwal­imy cud­owny fakt naszego włas­nego zbawienia.
Tymo­teusz mówi, że nie potrze­bu­je­my Księ­gi. Każdy z nas ma co miesiąc pry­wat­ną sesję dorad­czą z Tymo­teuszem, to wystarcza.
Każdej nocy jest cisza o dziesiątej, każdego ran­ka wszyscy budzą się o siódmej.
To nasze życie! To też może być Two­je życie. Zaprasza­my na niefor­malne spotka­nia w każdą niedzielę w Domu Wyzwolenia.
Dołącz do nas!

Opis

Wąż z popi­ołu to fińs­ka gra, której autorem jest J. Toumas Har­vainen. Gra opowia­da o mech­a­niz­mach rządzą­cych sek­ta­mi. Jak trwałe są więzi, które spa­ja­ją ze sobą członków takiej wspól­no­ty? Czy jest ona w stanie przetr­wać bez charyzmy swo­jego lidera?

Gracze wciela się w rolę członków niewielkiej sek­ty Wyz­wolonych, która roz­padła się po przy­pad­kowej śmier­ci jej założy­ciela, Tymoteusza.

Pięć lat po wypad­ku jeden z członków wewnętrznego kręgu zaprosił byłych członków grupy na spotkanie. Nikt nie wie dlaczego to zro­bił. Wszyscy — lep­iej lub gorzej — ułożyli sobie życie na nowo.

A jed­nak przyszli.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Przewiń do góry