A Serpent of Ash - BlackBox 3City

A Serpent of Ash

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

My, Wyzwo­le­ni, pro­wa­dzi­my swo­ją misję na uli­cach Bostonu.
Kie­ru­je­my nasze sło­wa głów­nie do stu­den­tów, któ­rzy spro­wa­dzi­li się tu niedawno.
Każ­de­go wie­czo­ru dys­ku­tu­je­my o kwe­stiach wia­ry z Tymo­te­uszem. Wszy­scy jeste­śmy w jed­nym poko­ju. Każ­dy roz­ma­wia z lide­rem przy innych.
W mię­dzy­cza­sie nie roz­ma­wia­my wie­le ze sobą, z wyjąt­kiem chwil, gdy chwa­li­my cudow­ny fakt nasze­go wła­sne­go zbawienia.
Tymo­te­usz mówi, że nie potrze­bu­je­my Księ­gi. Każ­dy z nas ma co mie­siąc pry­wat­ną sesję dorad­czą z Tymo­te­uszem, to wystarcza.
Każ­dej nocy jest cisza o dzie­sią­tej, każ­de­go ran­ka wszy­scy budzą się o siódmej.
To nasze życie! To też może być Two­je życie. Zapra­sza­my na nie­for­mal­ne spo­tka­nia w każ­dą nie­dzie­lę w Domu Wyzwolenia.
Dołącz do nas!

Opis

Wąż z popio­łu to fiń­ska gra, któ­rej auto­rem jest J. Toumas Harva­inen. Gra opo­wia­da o mecha­ni­zmach rzą­dzą­cych sek­ta­mi. Jak trwa­łe są wię­zi, któ­re spa­ja­ją ze sobą człon­ków takiej wspól­no­ty? Czy jest ona w sta­nie prze­trwać bez cha­ry­zmy swo­je­go lide­ra? Gra­cze wcie­la się w rolę człon­ków nie­wiel­kiej sek­ty Wyzwo­lo­nych, któ­ra roz­pa­dła się po przy­pad­ko­wej śmier­ci jej zało­ży­cie­la, Tymo­te­usza. Pięć lat po wypad­ku jeden z człon­ków wewnętrz­ne­go krę­gu zapro­sił byłych człon­ków gru­py na spo­tka­nie. Nikt nie wie dla­cze­go to zro­bił. Wszy­scy — lepiej lub gorzej — uło­ży­li sobie życie na nowo. A jed­nak przyszli.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.