Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.40 — Wąż z popiołu

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 26.11.2017 r. godz. 18:00

Poprzed­ni sezon — na skutek głębok­iej eksplo­racji zasobów sce­nar­ius­zowych konkur­su lar­powego Gold­en Cobra — upłynął nam w znacznej mierze pod znakiem gier amerykańs­kich. W tym roku staramy się prezen­tować gry pochodzące z bard­zo różnych środowisk. Na nasze 40-ste spotkanie wybral­iśmy więc grę pochodzącą z Finlandii.

Ser­pent of Ash zain­tere­sował nas tem­atyką: larp opowia­da o spotka­niu po lat­ach członków niewielkie sek­ty, która roz­padła się po przy­pad­kowej śmier­ci jej guru.
Gra, która jak do tej pory miała najwięcej odsłon na naszej sce­nie (prowadzil­iśmy ją aż cztery razy) jest pol­s­ki sce­nar­iusz Wszys­tko dla N. autorstwa Mikoła­ja Wichera i Alek­san­dra Tukaj. Ta gra również opowia­da o religi­jnej wspól­no­cie prowad­zonej przez charyz­maty­cznego lidera/liderkę.

Ciekawi nas, jak pod­szedł do tem­atu Toumas Har­vainen, twór­ca gry Ser­pent of Ash. Jeśli chce­cie sprawdz­ić to na włas­nej skórze — zaprasza­my was w gościnne pro­gi gdańskiej Klubo­ga­lerii Bunki­er w niedzielę, 26 listopada.

Start o godzinie 18:00. Widz­imy się!W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

A Serpent of Ash

Cena bile­tu 20 zł. 

Przewiń do góry