BlackBox No.40 — Wąż z popiołu

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 26.11.2017 r. godz. 18:00

Poprzed­ni sezon — na sku­tek głę­bo­kiej eks­plo­ra­cji zaso­bów sce­na­riu­szo­wych kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra — upły­nął nam w znacz­nej mie­rze pod zna­kiem gier ame­ry­kań­skich. W tym roku sta­ra­my się pre­zen­to­wać gry pocho­dzą­ce z bar­dzo róż­nych śro­do­wisk. Na nasze 40-ste spo­tka­nie wybra­li­śmy więc grę pocho­dzą­cą z Fin­lan­dii. Ser­pent of Ash zain­te­re­so­wał nas tema­ty­ką: larp opo­wia­da o spo­tka­niu po latach człon­ków nie­wiel­kie sek­ty, któ­ra roz­pa­dła się po przy­pad­ko­wej śmier­ci jej guru. Gra, któ­ra jak do tej pory mia­ła naj­wię­cej odsłon na naszej sce­nie (pro­wa­dzi­li­śmy ją aż czte­ry razy) jest pol­ski sce­na­riusz Wszyst­ko dla N. autor­stwa Miko­ła­ja Wiche­ra i Alek­san­dra Tukaj. Ta gra rów­nież opo­wia­da o reli­gij­nej wspól­no­cie pro­wa­dzo­nej przez cha­ry­zma­tycz­ne­go lidera/liderkę. Cie­ka­wi nas, jak pod­szedł do tema­tu Toumas Harva­inen, twór­ca gry Ser­pent of Ash. Jeśli chce­cie spraw­dzić to na wła­snej skó­rze — zapra­sza­my was w gościn­ne pro­gi gdań­skiej Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier w nie­dzie­lę, 26 listo­pa­da. Start o godzi­nie 18:00. Widzi­my się! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

A Serpent of Ash

Cena bile­tu 20 zł.