Strona główna » Larpy » Homunculus

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 6

Larp poprowad­zono na:

Ona nie żyje. Miała osobowość rozmi­aru góry i serce wielkoś­ci dużej wyspy.
We wszys­tko co robiła wkładała całe serce.
Czer­pała z życia pełny­mi garś­ci­a­mi, co u jed­nych wywoły­wało zaz­drość, a drugich zaz­drość, iry­tację i zmęczenie.
Nikt nie był w stanie dotrzy­mać jej kroku.
Wszyscy zakładali, że ludzie jak ona będą żyć wiecznie. 

Minął tydzień, odkąd dostal­iś­cie tele­fon o Jej śmier­ci. Nadal nie nie jesteś­cie w stanie uwierzyć, że Jej już nie ma.

Opis

Larp Homunku­lus dzieje się w świecie nie tak odległym od naszego, w niedalekiej przyszłoś­ci. Ludzie nadal jeżdżą samo­choda­mi, ale sztucz­na inteligenc­ja i ucze­nie maszynowe już dawno weszły do main­strea­mu. Pro­duku­je się real­isty­cznie wyglą­da­jące, czu­jące ludzkie ciała. Moż­na nawet zain­stalować w nich AI, choć ta tech­nolo­gia jest nadal w dużej mierze… Eksperymentalna.
Jed­na z wiodą­cych firm w dziedzinie biotech­nologii i sztucznej inteligencji, Nex­en Labs, właśnie rozpoczęła pilotażowy pro­gram skierowany do osób pogrążonych w żało­bie po nagłej trag­icznej stra­cie. Pro­gram Nex­en się­ga po dane z kom­put­erów i mediów społecznoś­ciowych w celu skom­ponowanie sztucznej inteligencji. W ten sposób pow­sta­je cyfrowy dup­likat zmarłego, który jest następ­nie wszczepi­any w sklonowane ciało wybranego obiektu.

Brz­mi jak odcinek z seri­alu Black Mir­ror? To słuszne skojarzenie…

Ważne

W grze akty­wny udzi­ał może (a nawet powin­na) brać udzi­ał publiczność.
Serdecznie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry