Homunculus - BlackBox 3City

Homunculus

Ona nie żyje. Mia­ła oso­bo­wość roz­mia­ru góry i ser­ce wiel­ko­ści dużej wyspy.
We wszyst­ko co robi­ła wkła­da­ła całe serce.
Czer­pa­ła z życia peł­ny­mi gar­ścia­mi, co u jed­nych wywo­ły­wa­ło zazdrość, a dru­gich zazdrość, iry­ta­cję i zmęczenie.
Nikt nie był w sta­nie dotrzy­mać jej kroku.
Wszy­scy zakła­da­li, że ludzie jak ona będą żyć wiecznie. 

Minął tydzień, odkąd dosta­li­ście tele­fon o Jej śmier­ci. Nadal nie nie jeste­ście w sta­nie uwie­rzyć, że Jej już nie ma.

Opis

Larp Homun­ku­lus dzie­je się w świe­cie nie tak odle­głym od nasze­go, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Ludzie nadal jeż­dżą samo­cho­da­mi, ale sztucz­na inte­li­gen­cja i ucze­nie maszy­no­we już daw­no weszły do main­stre­amu. Pro­du­ku­je się reali­stycz­nie wyglą­da­ją­ce, czu­ją­ce ludz­kie cia­ła. Moż­na nawet zain­sta­lo­wać w nich AI, choć ta tech­no­lo­gia jest nadal w dużej mie­rze… Eks­pe­ry­men­tal­na. Jed­na z wio­dą­cych firm w dzie­dzi­nie bio­tech­no­lo­gii i sztucz­nej inte­li­gen­cji, Nexen Labs, wła­śnie roz­po­czę­ła pilo­ta­żo­wy pro­gram skie­ro­wa­ny do osób pogrą­żo­nych w żało­bie po nagłej tra­gicz­nej stra­cie. Pro­gram Nexen się­ga po dane z kom­pu­te­rów i mediów spo­łecz­no­ścio­wych w celu skom­po­no­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji. W ten spo­sób powsta­je cyfro­wy dupli­kat zmar­łe­go, któ­ry jest następ­nie wsz­cze­pia­ny w sklo­no­wa­ne cia­ło wybra­ne­go obiek­tu. Brzmi jak odci­nek z seria­lu Black Mir­ror? To słusz­ne skojarzenie…

Ważne

W grze aktyw­ny udział może (a nawet powin­na) brać udział publiczność.
Ser­decz­nie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.