BlackBox No.72 — Dwie strony Homunculusa

Czas: 15.12.2019 r. godz. 16:00

Fan­ta­sty­ka pyta o róż­ne rze­czy. Cza­sem o tech­no­lo­gię, o obcych, o spo­łe­czeń­stwo, o prze­bieg mię­dzy­gwiezd­nych podró­ży. Bywa jed­nak, że w cen­trum sta­wia pyta­nia o same­go czło­wie­ka. Na nasze spo­tka­nie o nume­rze 72 przy­go­to­wa­li­śmy dwie gry, któ­re w bar­dzo róż­ny spo­sób poru­sza­ją ten temat.

Pierw­sza z nich to dual­ny cham­ber: w te same czte­ry role wcie­li się ósem­ka gra­czy. W tym samym cza­sie będą roz­gry­wać tę samą grę w dwóch osob­nych pomieszczeniach.

Dru­gi z lar­pów to fre­eform odna­le­zio­ny w prze­past­nych zaso­bach kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra. Już daw­no chcie­li­śmy zapre­zen­to­wać go na Black­Bo­xie, ponie­waż wie­my, że część z Was lubi “cięż­sze” gatun­ko­wo gry.

Na grę Dwie Stro­ny Świa­ta tym razem zapra­sza­my o tro­chę wcze­śniej­szej porze niż zwykle.

Do zoba­cze­nia!

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Homunculus

15.12.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł. 

Dwie Strony Świata

15.12.2019 r. godz. 16:00Cena bile­tu 20 zł.