Strona główna » Larpy » Dwie Strony Świata

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat, sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 4.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

“Bo tak naprawdę wszys­tko, co może się zdarzyć, zdarza się na pewno w jed­nym z roz­gałęzień linii świa­ta, które przy­pom­i­na­ją pow­ięk­sza­jące się z każdą chwilą drze­wo życia.“

Opis

Czwór­ka przy­jaciół, ambit­nych pseudonaukow­ców, pod­jęła się trud­nego zada­nia: stworzyć funkcjon­al­ny wehikuł podróży w cza­sie. Finalne dzieło przeszło ich najśmiel­sze oczeki­wa­nia. Potrafiło ono bowiem nie tylko przenosić się w cza­sie, ale także w linii świa­ta, pomiędzy Alfą a Betą. Nie pozostało to bez echa w sto­sunku do utrzymy­wanego przez wiele lat porząd­ku natu­ry. Po inic­jacji pro­jek­tu wszys­tko zaczęło toczyć się szy­b­ciej, niż ktokol­wiek mógł przy­puszczać. Pres­ja ze strony zarzą­du, jed­nos­tron­na opinia pub­licz­na oraz wewnętrzne kon­flik­ty, pog­a­rsza­ją sytu­ację z tygod­nia na tydzień.

Tak mają się rzeczy w jed­nej linii świa­ta. Z drugiej strony, wydarzenia przy­bier­a­ją zupełnie inny obrót…

Przy­wdziej szaty lab­o­ra­to­ryjne i zmierz się z wro­giem czy­ha­ją­cym na każdym rogu. Ufać możesz jedynie sobie, lecz czy to wystar­czy, aby ura­tować swój świat? Pode­j­muj trudne decyz­je, przewiduj możli­we kon­sek­wenc­je a co najważniejsze, odkryj, co kry­je się po drugiej stron­ie świa­ta. Ponieważ tam, na innym roz­gałęzie­niu, jest ktoś taki sam jak Ty, który prowadzi zupełnie inne życie. Może lep­iej rzuć to w dia­bły i zamień się z nim miejs­ca­mi? Niech także i on poczu­je gorz­ki smak Two­jej rzeczywistości!

W grze wys­tępu­je łącznie 8 postaci, połąc­zonych w pary i rozłożonych po dwóch świat­ach, Alfa i Beta. Każ­da z nich jest unikalna i nawet odbi­cie samego siebie w innym świecie, jest zupełnie różne.

W grze będziecie mogli wybrać jed­ną z 4 typów postaci:

Działaj!

Postać opar­ta na tym założe­niu, będzie sku­pi­ać się na oso­bistych celach, które poprzez mechan­iczne rozwiąza­nia, gracz może osiągnąć w różny sposób. Dzię­ki temu ten rodzaj postaci ma zawsze coś do roboty.

Dla ciebie….

 • jeśli lubisz wykony­wać konkretne rzeczy;
 • jeśli lubisz zdobywać/odhaczać cele;
 • jeśli lubisz baw­ić się mechaniką;
 • jeśli lubisz być w cen­trum wydarzeń.
  Nie bardzo…
 • jeśli nie lubisz dzi­ałać i szukać alter­naty­wnych rozwiązań;
 • jeśli wolisz samemu tworzyć cele swo­jej postaci;
 • jeśli nie lubisz za dużo baw­ić się mechaniką.

Poznawaj!

Do tej kat­e­gorii zal­icza­ją się posta­cie, które chcą rozwiązać jakąś zagad­kę. Chcą poz­nać prawdę, dowiedzieć się czegoś nowego, dys­ponować tajem­ni­ca­mi; gracze, którzy bardziej gra­ją na infor­ma­cji, niż na mechanice.

Dla ciebie…

 • jeśli uwiel­bi­asz poznawać/odkrywać tajemnice;
 • jeśli lubisz dowiady­wać się infor­ma­cji bardziej niż akty­wnie grać;
 • jeśli lubisz łączyć wąt­ki, zna­j­dować powiązania;
 • jeśli jesteś osobą, która chce wszys­tko zrozu­mieć i wyjaśnić sens innym graczom.
  Nie bardzo…
 • jeśli wolisz dzi­ałać niż się dowiadywać;
 • jeśli chcesz dużo czer­pać z mechani­ki gry;
 • jeśli chcesz być w cen­trum akcji;
 • jeśli nie lubisz zbyt dużo czytać/zapamiętywać.

Zarządzaj!

Gdy gracz lubi posi­adać władzę i moc wykon­aw­czą, wtedy w tej roli sprawdzi się ide­al­nie. Oso­by, które wywier­a­ją ścisły nacisk na inne posta­cie, w pozy­ty­wnym lub negaty­wnym sen­sie. Ta rola zazwyczaj wyma­ga najwięk­szej ekspresywności.

Dla ciebie…

 • jeśli lubisz się rządzić;
 • jeśli lubisz być na wyższej pozy­cji niż inni gracze;
 • jeśli chcesz mieć rozbu­dowane pow­iąza­nia z inny­mi graczami;
 • jeśli chcesz być osobą najbardziej odpowiedzial­ną za wszys­tko co się dzieje wokół;
 • jeśli chcesz mieć znaczą­cy wpływ na wynik gry.
  Nie bardzo…
 • jeśli jesteś zbyt moc­nym introwertykiem;
 • jeśli nie chcesz grać “na inne” postacie;
 • jeśli nie jesteś decyzyjny.

Odczuwaj!

Przy odczuwa­niu najważniejszy jest flow, w którym będziemy płynąć. Dla tej grupy graczy przy­go­towano posta­cie emocjon­alne oraz zmieni­a­jące się w trak­cie gry. Prze­chodzą one pewnego rodza­ju przemi­anę, którą będzie moż­na ode­grać pod­czas gry. Jest to granie dla czer­pa­nia emocji, niż granie dla wygrywania.

Dla ciebie…

 • jeśli uwiel­bi­asz odczuwać emoc­je postaci;
 • jeśli potrafisz wczuwać się w postacie;
 • jeśli chcesz przeżyć coś nieco odmi­en­nego od resz­ty graczy;
 • jeśli chcesz zmieni­a­jącego się bohatera.
  Nie bardzo…
 • jeśli chcesz, aby od two­jej postaci zależał wynik gry;
 • jeśli intere­su­je Cię bard­zo mechani­ka gry, a nie fabuła;
 • jeśli grasz pier­wszy raz;
 • jeśli łat­wo wytrą­casz się z roli, poprzez efek­ty narusza­jące klimat.

Wymagania

W miarę możli­woś­ci, prosimy o przy­by­cie w stro­jach naw­iązu­ją­cych do naukow­ców / psudonaukow­ców. Niepotrzeb­ny ci kitel, jeśli masz czarny golf i twee­dową marynarkę!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry