Dwie Strony Świata - BlackBox 3City

Dwie Strony Świata

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 4.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Bo tak napraw­dę wszyst­ko, co może się zda­rzyć, zda­rza się na pew­no w jed­nym z roz­ga­łę­zień linii świa­ta, któ­re przy­po­mi­na­ją powięk­sza­ją­ce się z każ­dą chwi­lą drze­wo życia.“

Opis

Czwór­ka przy­ja­ciół, ambit­nych pseu­do­nau­kow­ców, pod­ję­ła się trud­ne­go zada­nia: stwo­rzyć funk­cjo­nal­ny wehi­kuł podró­ży w cza­sie. Final­ne dzie­ło prze­szło ich naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Potra­fi­ło ono bowiem nie tyl­ko prze­no­sić się w cza­sie, ale tak­że w linii świa­ta, pomię­dzy Alfą a Betą. Nie pozo­sta­ło to bez echa w sto­sun­ku do utrzy­my­wa­ne­go przez wie­le lat porząd­ku natu­ry. Po ini­cja­cji pro­jek­tu wszyst­ko zaczę­ło toczyć się szyb­ciej, niż kto­kol­wiek mógł przy­pusz­czać. Pre­sja ze stro­ny zarzą­du, jed­no­stron­na opi­nia publicz­na oraz wewnętrz­ne kon­flik­ty, pogar­sza­ją sytu­ację z tygo­dnia na tydzień.

Tak mają się rze­czy w jed­nej linii świa­ta. Z dru­giej stro­ny, wyda­rze­nia przy­bie­ra­ją zupeł­nie inny obrót…

Przy­wdziej sza­ty labo­ra­to­ryj­ne i zmierz się z wro­giem czy­ha­ją­cym na każ­dym rogu. Ufać możesz jedy­nie sobie, lecz czy to wystar­czy, aby ura­to­wać swój świat? Podej­muj trud­ne decy­zje, prze­wi­duj moż­li­we kon­se­kwen­cje a co naj­waż­niej­sze, odkryj, co kry­je się po dru­giej stro­nie świa­ta. Ponie­waż tam, na innym roz­ga­łę­zie­niu, jest ktoś taki sam jak Ty, któ­ry pro­wa­dzi zupeł­nie inne życie. Może lepiej rzuć to w dia­bły i zamień się z nim miej­sca­mi? Niech tak­że i on poczu­je gorz­ki smak Two­jej rzeczywistości!

W grze wystę­pu­je łącz­nie 8 posta­ci, połą­czo­nych w pary i roz­ło­żo­nych po dwóch świa­tach, Alfa i Beta. Każ­da z nich jest uni­kal­na i nawet odbi­cie same­go sie­bie w innym świe­cie, jest zupeł­nie różne.

W grze będzie­cie mogli wybrać jed­ną z 4 typów postaci:

Działaj!

Postać opar­ta na tym zało­że­niu, będzie sku­piać się na oso­bi­stych celach, któ­re poprzez mecha­nicz­ne roz­wią­za­nia, gracz może osią­gnąć w róż­ny spo­sób. Dzię­ki temu ten rodzaj posta­ci ma zawsze coś do roboty.

Dla cie­bie….

 • jeśli lubisz wyko­ny­wać kon­kret­ne rzeczy;
 • jeśli lubisz zdobywać/odhaczać cele;
 • jeśli lubisz bawić się mechaniką;
 • jeśli lubisz być w cen­trum wydarzeń.
  Nie bardzo…
 • jeśli nie lubisz dzia­łać i szu­kać alter­na­tyw­nych rozwiązań;
 • jeśli wolisz same­mu two­rzyć cele swo­jej postaci;
 • jeśli nie lubisz za dużo bawić się mechaniką.

Poznawaj!

Do tej kate­go­rii zali­cza­ją się posta­cie, któ­re chcą roz­wią­zać jakąś zagad­kę. Chcą poznać praw­dę, dowie­dzieć się cze­goś nowe­go, dys­po­no­wać tajem­ni­ca­mi; gra­cze, któ­rzy bar­dziej gra­ją na infor­ma­cji, niż na mechanice.

Dla cie­bie…

 • jeśli uwiel­biasz poznawać/odkrywać tajemnice;
 • jeśli lubisz dowia­dy­wać się infor­ma­cji bar­dziej niż aktyw­nie grać;
 • jeśli lubisz łączyć wąt­ki, znaj­do­wać powiązania;
 • jeśli jesteś oso­bą, któ­ra chce wszyst­ko zro­zu­mieć i wyja­śnić sens innym graczom.
  Nie bardzo…
 • jeśli wolisz dzia­łać niż się dowiadywać;
 • jeśli chcesz dużo czer­pać z mecha­ni­ki gry;
 • jeśli chcesz być w cen­trum akcji;
 • jeśli nie lubisz zbyt dużo czytać/zapamiętywać.

Zarządzaj!

Gdy gracz lubi posia­dać wła­dzę i moc wyko­naw­czą, wte­dy w tej roli spraw­dzi się ide­al­nie. Oso­by, któ­re wywie­ra­ją ści­sły nacisk na inne posta­cie, w pozy­tyw­nym lub nega­tyw­nym sen­sie. Ta rola zazwy­czaj wyma­ga naj­więk­szej ekspresywności.

Dla cie­bie…

 • jeśli lubisz się rządzić;
 • jeśli lubisz być na wyż­szej pozy­cji niż inni gracze;
 • jeśli chcesz mieć roz­bu­do­wa­ne powią­za­nia z inny­mi graczami;
 • jeśli chcesz być oso­bą naj­bar­dziej odpo­wie­dzial­ną za wszyst­ko co się dzie­je wokół;
 • jeśli chcesz mieć zna­czą­cy wpływ na wynik gry.
  Nie bardzo…
 • jeśli jesteś zbyt moc­nym introwertykiem;
 • jeśli nie chcesz grać “na inne” postacie;
 • jeśli nie jesteś decyzyjny.

Odczuwaj!

Przy odczu­wa­niu naj­waż­niej­szy jest flow, w któ­rym będzie­my pły­nąć. Dla tej gru­py gra­czy przy­go­to­wa­no posta­cie emo­cjo­nal­ne oraz zmie­nia­ją­ce się w trak­cie gry. Prze­cho­dzą one pew­ne­go rodza­ju prze­mia­nę, któ­rą będzie moż­na ode­grać pod­czas gry. Jest to gra­nie dla czer­pa­nia emo­cji, niż gra­nie dla wygrywania.

Dla cie­bie…

 • jeśli uwiel­biasz odczu­wać emo­cje postaci;
 • jeśli potra­fisz wczu­wać się w postacie;
 • jeśli chcesz prze­żyć coś nie­co odmien­ne­go od resz­ty graczy;
 • jeśli chcesz zmie­nia­ją­ce­go się bohatera.
  Nie bardzo…
 • jeśli chcesz, aby od two­jej posta­ci zale­żał wynik gry;
 • jeśli inte­re­su­je Cię bar­dzo mecha­ni­ka gry, a nie fabuła;
 • jeśli grasz pierw­szy raz;
 • jeśli łatwo wytrą­casz się z roli, poprzez efek­ty naru­sza­ją­ce klimat.

Wymagania

W mia­rę moż­li­wo­ści, pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do naukow­ców / psu­do­nau­kow­ców. Nie­po­trzeb­ny ci kitel, jeśli masz czar­ny golf i twe­edo­wą marynarkę!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.