White-out: Las Vegas - BlackBox 3City

White-out: Las Vegas

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Yes, Yes! Zro­bi­łeś dosko­na­ły inte­res chłopie!
Sprze­daw­ca wci­snął ci spo­co­ny klu­czyk w rękę.
W ręka Elvisa.
Wła­śnie kupi­łeś Che­vro­le­ta, naj­gor­szy samo­chód na całym pla­cu, ale kit z tym. To wła­ści­wy model i tyl­ko to jest ważne
— Sam Elvis miał taki wóz! Serio!

Opis

Jest rok 1979. Od śmier­ci Kró­la minę­ły 2 lata. Nie­któ­rzy twier­dzą, że wca­le nie umarł, że tyl­ko się ukry­wa i kie­dyś powró­ci. Jakie to ma zna­cze­nie? Nie ma go z nami. Nad małym mia­stecz­kiem zapa­da zmrok. Czwór­ka sobo­wtó­rów Elvi­sa Pre­sleya wybie­ra się na zjazd fanów Kró­la Roc­k’n Rol­la. do Las Vegas. Jaką kase­tę puścić? Któ­rą pio­sen­kę? W ciem­no­ściach prze­mie­rza­ją Ame­ry­kę, wiel­ki kraj, w któ­rym wszyst­ko jest więk­sze niż gdzie indziej. Huk świersz­czy zagłu­sza ryk sil­ni­ka. Roz­mo­wy o muzy­ce prze­ry­wa­ją pry­wat­ne dygre­sje. Jak to się sta­ło, że sta­li się odtwór­ca­mi Kró­la?… Pusta, pro­sta dro­ga przez ciem­ność do Vegas. Jed­na pierw­szych gier z gatun­ku jeep­form, któ­ra powstała.   

Ważne

W grze aktyw­ny udział może (a nawet powin­na) brać udział publiczność.
Ser­decz­nie zapraszamy! 🙂

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.