Strona główna » jeepform

BB67 — katalog jeep(form)ów

Elvi­sów czte­rech, pącz­ków mnó­stwo, do tego klon zmar­łe­go bli­skie­go i cięż­ki after po chrzci­nach. No i Czło­wiek w Zie­lo­nej Czap­ce… Mario, na pomoc! — zapra­sza­my na kolej­ny prze­gląd krót­kich form larpowych!

Otwieramy sezon 6!

Rok temu zde­cy­do­wa­li­śmy, że spo­tka­nie inau­gu­ru­ją­ce nowy sezon powin­no mieć szcze­gól­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, żeby jego pro­gram był sku­pio­ny na potrze­bach gra­czy… No i żeby sama gra była w jakiś spo­sób wyjąt­ko­wa. I odby­ła się w faj­nej loka­cji. W tym roku zamie­rza­my kon­ty­nu­ować tą tra­dy­cję. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­li­śmy się wpro­wa­dzić kil­ka zmian: w sobo­tę odbę­dzie się tyl­ko jedna …

Otwie­ra­my sezon 6! Read More »

Przewiń do góry