Tag: jeepform

  • BB67 — katalog jeep(form)ów

    BB67 — katalog jeep(form)ów

    Elvisów czterech, pączków mnóstwo, do tego klon zmarłego bliskiego i ciężki after po chrzcinach. No i Człowiek w Zielonej Czapce... Mario, na pomoc! - zapraszamy na kolejny przegląd krótkich form larpowych!

  • Otwieramy sezon 6!

    Otwieramy sezon 6!

    Rok temu zde­cy­do­wa­li­śmy, że spo­tka­nie inau­gu­ru­ją­ce nowy sezon powin­no mieć szcze­gól­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, żeby jego pro­gram był sku­pio­ny na potrze­bach gra­czy… No i żeby sama gra była w jakiś spo­sób wyjąt­ko­wa. I odby­ła się w faj­nej lokacji. W tym roku zamie­rza­my kon­ty­nu­ować tą tra­dy­cję. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­li­śmy się wpro­wa­dzić kil­ka zmian: w sobo­tę odbę­dzie się tyl­ko jed­na…