Strona główna » Otwieramy sezon 6!
Piotr Milews­ki | 29 sierp­nia 2019 | Wieś­ci

Rok temu zde­cy­dowal­iśmy, że spotkanie inau­gu­ru­jące nowy sezon powin­no mieć szczegól­ny charak­ter. Chcieliśmy, żeby jego pro­gram był sku­pi­ony na potrze­bach graczy… No i żeby sama gra była w jak­iś sposób wyjątkowa. I odbyła się w fajnej lokacji.

W tym roku zamierza­my kon­tyn­uować tą trady­cję. Cho­ci­aż zde­cy­dowal­iśmy się wprowadz­ić kil­ka zmi­an:

  • w sobotę odbędzie się tylko jed­na gra — ale na więk­szą liczbę graczy;
  • w niedzielę odbędzie się kil­ka krót­szych gier na mniejszą liczbę graczy — ale w tym samym cza­sie — spotkanie będzie mieć for­mułę przeglą­du;
  • warsz­taty i ćwiczenia odbędą się i w sobotę, i w niedzielę — i będzie ich tyle samo; jed­nak w tym roku to Wy wybierze­cie głosowa­niu jakie tem­aty intere­su­ją Was najbardziej.

Czas na konkre­ty!

  • Black­Box No67 odbędzie się w dni­ach 5–6 październi­ka 2019;
  • Nasze zaprosze­nie do poprowadzenia warsz­tatów przyjęli: Anna Szew­czyk z poz­nańskiej grupy lar­powej Nau­tilus oraz Krzysztof Gojowy z grupy impro Wolne Elek­trony.
  • Dzię­ki odnowie­niu współpra­cy ze Skansen­em Arche­o­log­icznym Grodzisko Sopot nasza sobot­nia gra odbędzie się na tere­nie tego wyjątkowego obiek­tu. Wydarze­nie ma charak­ter non-prof­it, a cały dochód ze sprzedaży biletów przez­nac­zony jest na pokrycie kosztów pro­dukcji wydarzenia.
  • Niedzielne spotkanie odbędzie się w gościn­nych pro­gach Klubo­ga­lerii Bunki­er, która wspiera naszą inic­jaty­wę od naszego pier­wszego spotka­nia jesienią 2014 roku.

A ter­az najważniejsze — w co będziemy grać?

w niedzielę…

… Orga­nizu­je­my dla was kole­jną Noc Jeep­ów, czyli przegląd krót­kich, nar­raty­wisty­cznych form lar­powych o niskim progu wejś­cia, które dopuszcza­ją udzi­ał (akty­wny!) pub­licznoś­ci w grze. Przeszukaliśmy inter­net i przy­go­towal­iśmy kilka­naś­cie nowych sce­nar­iuszy do wyboru!

w sobotę…

… Poprowadz­imy dla Was larp Fun­dac­ja. Pro­gram Piel­grzym, który w 2008 roku wygrał w finale pier­wszego pol­skiego konkur­su lar­powego Zło­ta Bra­ma. Autorzy gry — Marcin Fuchs, Szy­mon Kon­icz i Luc­jan Wilczews­ki — na naszą prośbę odnaleźli ory­gi­nal­ny sce­nar­iusz. Wspól­nie z nimi redagu­je­my i odświeżamy go dla Was na otwar­cie nowego sezonu! To będzie pier­wsza odsłona tej wyjątkowej gry od cza­su jej pre­miery pod­czas konkur­su!

Więcej o naszym wydarze­niu dowiecie się tutaj:

BlackBox No67: II Trójmiejski Weekend
z Warsztatami i Larpami

Rez­er­wu­j­cie ter­min, szyku­j­cie stro­je i… Do zobaczenia!

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Piotr.

Przewiń do góry