Otwieramy sezon 6!

Rok temu zde­cy­do­wa­li­śmy, że spo­tka­nie inau­gu­ru­ją­ce nowy sezon powin­no mieć szcze­gól­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, żeby jego pro­gram był sku­pio­ny na potrze­bach gra­czy… No i żeby sama gra była w jakiś spo­sób wyjąt­ko­wa. I odby­ła się w faj­nej lokacji.

W tym roku zamie­rza­my kon­ty­nu­ować tą tra­dy­cję. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­li­śmy się wpro­wa­dzić kil­ka zmian:

  • w sobo­tę odbę­dzie się tyl­ko jed­na gra — ale na więk­szą licz­bę graczy;
  • w nie­dzie­lę odbę­dzie się kil­ka krót­szych gier na mniej­szą licz­bę gra­czy — ale w tym samym cza­sie — spo­tka­nie będzie mieć for­mu­łę przeglądu;
  • warsz­ta­ty i ćwi­cze­nia odbę­dą się i w sobo­tę, i w nie­dzie­lę — i będzie ich tyle samo; jed­nak w tym roku to Wy wybie­rze­cie gło­so­wa­niu jakie tema­ty inte­re­su­ją Was najbardziej.

Czas na konkrety!

  • Black­Box No67 odbę­dzie się w dniach 5–6 paź­dzier­ni­ka 2019;
  • Nasze zapro­sze­nie do popro­wa­dze­nia warsz­ta­tów przy­ję­li: Anna Szew­czyk z poznań­skiej gru­py lar­po­wej Nauti­lus oraz Krzysz­tof Gojo­wy z gru­py impro Wol­ne Elektrony.
  • Dzię­ki odno­wie­niu współ­pra­cy ze Skan­se­nem Arche­olo­gicz­nym Gro­dzi­sko Sopot nasza sobot­nia gra odbę­dzie się na tere­nie tego wyjąt­ko­we­go obiek­tu. Wyda­rze­nie ma cha­rak­ter non-pro­fit, a cały dochód ze sprze­da­ży bile­tów prze­zna­czo­ny jest na pokry­cie kosz­tów pro­duk­cji wydarzenia.
  • Nie­dziel­ne spo­tka­nie odbę­dzie się w gościn­nych pro­gach Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier, któ­ra wspie­ra naszą ini­cja­ty­wę od nasze­go pierw­sze­go spo­tka­nia jesie­nią 2014 roku.

A teraz naj­waż­niej­sze — w co będzie­my grać?

w niedzielę…

… Orga­ni­zu­je­my dla was kolej­ną Noc Jeepów, czy­li prze­gląd krót­kich, nar­ra­ty­wi­stycz­nych form lar­po­wych o niskim pro­gu wej­ścia, któ­re dopusz­cza­ją udział (aktyw­ny!) publicz­no­ści w grze. Prze­szu­ka­li­śmy inter­net i przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka­na­ście nowych sce­na­riu­szy do wyboru!

w sobotę…

… Popro­wa­dzi­my dla Was larp Fun­da­cja. Pro­gram Piel­grzym, któ­ry w 2008 roku wygrał w fina­le pierw­sze­go pol­skie­go kon­kur­su lar­po­we­go Zło­ta Bra­ma. Auto­rzy gry — Mar­cin Fuchs, Szy­mon Konicz i Lucjan Wil­czew­ski — na naszą proś­bę odna­leź­li ory­gi­nal­ny sce­na­riusz. Wspól­nie z nimi reda­gu­je­my i odświe­ża­my go dla Was na otwar­cie nowe­go sezo­nu! To będzie pierw­sza odsło­na tej wyjąt­ko­wej gry od cza­su jej pre­mie­ry pod­czas konkursu!

Wię­cej o naszym wyda­rze­niu dowie­cie się tutaj:

BlackBox No67: II Trójmiejski Weekend
z Warsztatami i Larpami

Rezer­wuj­cie ter­min, szy­kuj­cie stro­je i… Do zobaczenia! 

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Piotr.


Opublikowano

w

przez