Strona główna » warsztaty

BB106 — bilety na larp

Chcesz wziąć udział w 106 Black­Bo­xie? Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce na lar­pie “Powód by żyć”. Obo­wią­zu­je pro­mo­cja “Weź przy­ja­cie­la, weź przyjaciółkę!”

Otwieramy sezon 8!

III Week­end z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi. Rezer­wuj miej­sce i weź pod pachę przy­ja­cie­la lub przy­ja­ciół­kę! Naresz­cie — do zobaczenia!

Otwieramy sezon 6!

Rok temu zde­cy­do­wa­li­śmy, że spo­tka­nie inau­gu­ru­ją­ce nowy sezon powin­no mieć szcze­gól­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, żeby jego pro­gram był sku­pio­ny na potrze­bach gra­czy… No i żeby sama gra była w jakiś spo­sób wyjąt­ko­wa. I odby­ła się w faj­nej loka­cji. W tym roku zamie­rza­my kon­ty­nu­ować tą tra­dy­cję. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­li­śmy się wpro­wa­dzić kil­ka zmian: w sobo­tę odbę­dzie się tyl­ko jedna …

Otwie­ra­my sezon 6! Read More »

Przewiń do góry