Strona główna » BlackBox Weekend — Goście, goście
Piotr Milews­ki | 30 sierp­nia 2018 | Wieś­ci

Do pięćdziesiątego pier­wszego Black­Boxu został dokład­nie miesiąc. Czas przed­staw­ić syl­wet­ki goś­ci naszego wydarzenia. Wśród nich po raz pierwszy:

  • gość z zagranicy;
  • goś­cie z Poznania;
  • gość związany ze sceną impro;

Niniejszym, przed Wami:

LARPY

Jacob Klün­der

Duńczyk, lat 42. O sobie mówi tak:“Larpuję pon­ad 20 lat. Pier­wsza gra jaką prowadz­iłem był (powszech­nie uznany za przy­na­jm­niej niedoro­biony) larp SF przy­go­towany na mały, lokalny kon­went w moim rodzin­nym mieś­cie. Przeło­mowym momentem — pier­wsza gra w kon­wencji Mind’s Eye The­ater w jaką zagrałem niedłu­go potem. Po powro­cie do domu z kon­wen­tu niemal naty­ch­mi­ast zacząłem prowadz­ić kam­panię i porzu­ciłem wszys­tko, co robiłem wcześniej.

W tam­tym okre­sie prowadz­iłem więcej jed­nos­trza­łowych gier niż byłem w stanie zapamię­tać — głównie w w set­tin­gu Wam­pi­ra: Maskarady i Mrocznych Wieków. Zaan­gażowałem się też w prowadze­nie kilku kam­panii. Oprócz tego cały czas grałem i gram. Zdarzyło mi się być też na larpie w Polsce — wziąłem udzi­ał w grze Con­ven­tion of Thorns, która odbyła się na zamku Książ.Pisząc moje gry sku­pi­am się na posta­ci­ach: ich oso­bistych wątkach i wza­jem­nych relac­jach. Raczej unikam ogól­nych wątków, które doty­czą świa­ta na zewnątrz gry. Staram się też dać grac­zom dużo pretek­stów do tworzenia efek­townych kostiumów i stylizacji.

Poza lar­powaniem — jestem free­lancerem piszą­cym dla wydawnictw White Wolf i Onyx Path; reg­u­larnie pub­liku­ję też w Sto­ry­teller’s Vault”.

Jacob poprowadzi dla was larp New Blood — grę główną naszego spotkania.

Anna ‘Szarańcza’ Szewczyk

założy­ciel­ka i man­ag­er Nau­tilus Larps Project dzi­ała­jącego w Poz­na­niu od niemal 2 lat. Poprowadz­iła w życiu pon­ad pół set­ki wydarzeń lar­powych, dziesiąt­ki godzin pro­gra­mu na różnorod­nych zlotach oraz jed­ną grę cyk­liczną „Piekło 2.0”. Główny koor­dy­na­tor zespołu orga­ni­za­torskiego kon­wen­tu Larp Now!. W larpach od 2008 roku, praw­dopodob­nie już uza­leżniona. Gra i prowadzi pro­jek­ty nastaw­ione na emoc­je, prowoku­je dialo­gi doty­czące człowieczeńst­wa. Lubi tworzyć nowe, niez­nane formy immer­syjne, opiekować się isto­ta­mi w swoim otocze­niu, odsyp­i­ać maratony orga­ni­za­torskie. Najbardziej w życiu ceni sobie zau­fanie, jakie tworzy się pomiędzy Mis­trzem Gry a graczem, który odkry­wa nowe pokłady uczuć i emocji.

Prze­mysław ‘Max’ Baszczuk

orga­ni­za­tor kon­wen­tu Larp Now! oraz członek zespołu Nau­tilus Larps Project. Ambit­ny grafik, nieuleczal­ny per­fekcjon­ista. W larpach lubi ciekawą, innowa­cyjną for­mę oraz emoc­je możli­we do eksplo­racji. Współor­ga­ni­za­tor cyk­licznego larpa poz­nańskiego „Piekło 2.0”. Pry­wat­nie pasjonat wszys­tkiego co jeździ na dwóch szy­nach, a także „człowiek-last-minute”, który przy­by­wa z odsieczą wielu wydarzeniom w Poz­na­niu jako zapa­sowy gracz lub wyspec­jal­i­zowany NPC.

Max i Szarańcza wspól­nie poprowadzą jej larp Oceń mnie.

WARSZTATY

Krzysztof Gojowy

urod­zony w Byd­goszczy, studi­u­je na Politech­nice Gdańskiej na kierunku Automaty­ka i Robo­t­y­ka. Ma wielo­let­nie doświad­cze­nie improw­iz­a­torskie – swo­ją przy­godę z improw­iz­a­cją sceniczną rozpoczął już na początku liceum, ale teatrem oraz kon­fer­an­sjerką intere­sował się już od najmłod­szych lat. Improw­iz­a­c­ja to jego głów­na pas­ja, reg­u­larnie chodzi na warsz­taty (i wyda­je na nie praw­dopodob­nie więcej niż powinien), gra w wielu mik­sach (wys­tę­pach niez­nanych sobie osób na fes­ti­walach, m.in. w Ate­nach, Toruniu, Gdańsku), w opra­cow­anych przez siebie for­mat­ach oraz w reg­u­larnych spek­tak­lach grup – byd­goskiego Kalo­ryfera Impro, oraz gdańs­kich Wol­nych Elek­tronów czy Młodego Impro. Jeździ na zagraniczne fes­ti­wale, na których ćwiczy pod okiem najwięk­szych improw­iz­a­torów z Pol­s­ki (m.in. Woj­ciech Trem­iszews­ki, Joan­na Pawluśkiewicz, Mał­gorza­ta Różal­s­ka) oraz ze świa­ta (m.in. Charny Halpern, Joe’­go Bil­l’a, Lee White’a i wielu innych). W impro najbardziej jara go różnorod­ność oraz impro muzy­czne, śpiewane i musicalowe.

Człowiek licznych zain­tere­sowań — poza improw­iz­a­cją jest pasjonatem fotografii wsze­lakiej (studyj­na, okolicznoś­ciowa, repor­tażowa, przy­rod­nicza), tworzenia grafik oraz zaj­mu­je się fotomon­tażem. Real­izu­je się jako Redak­tor Naczel­ny Kro­ni­ki Stu­denck­iej Politech­ni­ki Gdańskiej. Uwiel­bia też grać w ambitne gry plan­szowe i kom­put­erowe, tworzyć i oglą­dać filmy. Okazjon­al­nie jeździ na kon­wen­ty, żeglu­je, rysu­je, pisze wier­sze, podróżuje.

Krzysztof poprowadzi dla was Warsz­taty o sta­tusie: STATUS nie aż taki QUO

Jakub Kras­sows­ki

założy­ciel i współor­ga­ni­za­tor naszej sce­ny przez pier­wsze 4 lata jej dzi­ałal­noś­ci. Gdańszczanin, który pół życia spędz­ił na wyg­na­niu w Warsza­w­ie. Z wyk­sz­tałce­nia tren­er roz­wo­ju oso­bis­tego. Pracu­je w sprzedaży. Rozpoczął lar­powanie w roku 1999. Związany po trosze z ruchem ryc­er­skim i ama­torską sceną muzy­czną, trenował drużynę Krawego Kamienia (lar­powe rug­by) na Orkonie oraz prowadz­ił lar­pową kar­czmę na jed­nej z Fan­taz­jad. Ostat­ni­mi cza­sy współod­powiedzial­ny za takie lar­powe pro­jek­ty jak Zimowe Noce czy Leg­endy półno­cy: Tret­ten­holm.

Z Jakubem będziecie mieli okazję spotkać się pod­czas Warsz­tatów o tworze­niu warsz­tatów

Bilety

Jeśli rozważal­iś­cie zakup biletów na którekol­wiek z opisanych powyżej wydarzeń, zajrzyj­cie na podstronę
Black­Box No.51

Przewiń do góry