Tag: impro

  • BlackBox Weekend — Goście, goście

    BlackBox Weekend — Goście, goście

    Do pięć­dzie­sią­te­go pierw­sze­go Black­Bo­xu został dokład­nie mie­siąc. Czas przed­sta­wić syl­wet­ki gości nasze­go wyda­rze­nia. Wśród nich po raz pierwszy: gość z zagranicy; goście z Poznania; gość zwią­za­ny ze sce­ną impro; Niniej­szym, przed Wami: LARPY Jacob Klün­der Duń­czyk, lat 42. O sobie mówi tak:“Larpuję ponad 20 lat. Pierw­sza gra jaką pro­wa­dzi­łem był (powszech­nie uzna­ny za przy­naj­mniej nie­do­ro­bio­ny) larp SF…