BB106 — bilety na larp

Chcesz wziąć udział w 106 Black­Bo­xie? Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miejsce!

Pro­ce­du­ra zapi­sów na larp Powód by żyć jest nastę­pu­ją­ca:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp w cenie 40zł;
  • Przyjdź na larp. Postać otrzy­masz na miej­scu po roz­mo­wie z gościn­nie pro­wa­dzą­cym larp auto­rem lar­pu, Bar­to­szem Zawadzkim.

Promocja

Z oka­zji pięk­nej zło­tej jesie­ni i naszej misji w pro­mo­wa­niu lar­pów, rów­nież w przy­pad­ki tego wyda­rze­nia obo­wią­zu­je promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Powód by żyć,

możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet na larp;
  • napisz, w cią­gu 24 godzin od zaku­pu, mail na adres piotr.budzisz@funreal.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Do zoba­cze­nia na grze! Przy­po­mi­na­my, że moż­na wziąć wła­sne kanap­ki, a ter­mo­sy z gorą­ca her­ba­tą będą jak naj­bar­dziej w klimacie! 

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City


Opublikowano

w

przez