Powód by żyć - BlackBox 3City

Powód by żyć

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

4
4
4

Larp popro­wa­dzo­no na:

W bli­żej nie­okre­ślo­nej współ­cze­sno­ści trzy rodzi­ny na sku­tek nie­szczę­śli­wych wypad­ków tra­fia­ją ze swo­imi bli­ski­mi do szpi­ta­la. Rodzi­ny zgo­ła róż­ne, jed­nak łączy ich nie­opi­sa­na tra­ge­dia. Oso­ba bli­ska ich ser­cu tra­fi­ła do szpi­ta­la na ostry dyżur, po czym został wpro­wa­dzo­ny w stan śpiącz­ki far­ma­ko­lo­gicz­nej. Bli­scy muszą zmie­rzyć się z tym brze­mie­niem, mając nadzie­je, że nie­dłu­go ich bli­scy wró­cą do życia. Mie­rząc się z myślą, że los może mieć inne plany.

Opis

Gra odby­wa się w jed­nym z war­szaw­skich szpi­ta­li i opo­wia­da o losie trzech róż­nych rodzin będą­cych w trud­nej sytu­acji życio­wej. Miej­sce akcji nie jest dokład­nie spre­cy­zo­wa­ne, ale jest to miej­sce na wzór poko­ju socjal­ne­go dla pacjen­tów poszko­do­wa­nych. Moż­na w mim wypić kawę z auto­ma­tu i spo­koj­nie pocze­kać na jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sta­nie naszych najbliższych.

Larp jest sku­pio­ny na prze­ży­wa­niu emo­cji. Głów­nym celem gry jest wczu­cie się w emo­cje osób, któ­re mie­rzą się ze śmier­cią i przy­po­mi­na się im, jak ludz­kie życie potra­fi być kruche. 

Roz­gryw­ka jest czę­ścio­wo nie­sy­me­trycz­na, ponie­waż pod­czas gdy człon­ko­wie rodzin mają peł­ną dowol­ność w dzia­ła­niu i inte­rak­cji pod­czas gry. Nato­miast trzy oso­by poszko­do­wa­ne w wypad­kach nie. Ich rola róż­ni się nie­co na prze­strze­ni gry. Pacjen­ci, będąc w śpiącz­ce, są uwię­zie­ni w swo­im cie­le, nie mogą nic powie­dzieć ani nic bez­po­śred­nio zro­bić. Leka­rze jed­nak twier­dzą, że docie­ra­ją do nich bodź­ce zewnętrz­ne, przez co mogą wysłu­chi­wać tego co inni mają do powie­dze­nia. Nie­ste­ty jed­nak sami, ze wzglę­du na swój stan, nie mogą dać żad­ne­go znaku.

Gra będzie dzie­li­ła się na kil­ka czę­ści. Wyda­rze­nia z teraź­niej­szo­ści będą prze­pla­ta­ły się z prze­szło­ścią, w któ­rej oso­by w śpiącz­ce będą mogły uczest­ni­czyć na takich samych zasa­dach, jak pozo­sta­li człon­ko­wie rodzin.

Brak jest wyli­sto­wa­nych celów posta­ci w kar­tach. Gra nie jest dla cie­bie, jeśli ocze­ku­jesz ści­sło­ści nauko­wej, sku­pia­my się na ludziach, nie na pra­wi­dło­wym zdia­gno­zo­wa­niu cho­ro­by. Nie będziesz się dobrze czuł na grze, jeśli nie odnaj­du­jesz się w sce­nach z mode­ro­wa­ną akcją.

Wymagania

Uwa­ga larp może ocie­rać się o tema­ty­kę śmier­ci i samo­bójstw. Jest on skie­ro­wa­ny dla osóbw wie­ku 16+

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.