BlackBox No.106 – Powód by żyć

Czas: 29.10.2022 r. godz. 14:00

Sytu­acje na gra­ni­cy życia i śmier­ci czę­sto inspi­ru­ją twór­ców do snu­cia opo­wie­ści, nie tyl­ko lar­po­wych. Potrze­ba jed­nak ogrom­nej wraż­li­wo­ści, aby skon­stru­ować grę wokół zda­rzeń, któ­re mogły, lub nawet przy­da­rzy­ły się, wie­lu ludziom. Szpi­tal, SOR, ocze­ki­wa­nie, nie­pew­ność, goni­twa myśli, nadzie­ja, wyrzu­ty sumie­nia, poczu­cie winy, miłość… Wszyst­kie te hasła koja­rzą się nam z sytu­acją, w któ­rej znaj­du­ją się boha­te­ro­wie gry

Powód by żyć

Larp napi­sał Bar­tosz “Gene­rał Pan­da” Zawadz­ki i na nasze zapro­sze­nie przy­je­dzie do Trój­mia­sta gościn­nie go popro­wa­dzić. Sce­na­riusz miał już swo­ją pre­mie­rę kil­ka mie­się­cy temu. Pod­czas kon­wen­tu SPOT 2022 otrzy­mał dru­gie miej­sce w kon­kur­sie “Cza­ry”, gdzie nagro­dy dla naj­lep­szej gry przy­zna­ją uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki wyda­rze­nia. Lubi­my pre­zen­to­wać spraw­dzo­ne i nagro­dzo­ne sce­na­riu­sze, dla­te­go cie­szy­my się, że Gene­rał Pan­da przy­jął nasz zaproszenie!

Miejsce

Gra odbę­dzie się w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym, w budyn­ku IV, na par­te­rze, w sali F.0.02. Naj­ła­twiej dostać się od stro­ny skrzy­żo­wa­nia uli­cy Stryj­skiej i Alei Zwy­cię­stwa (SKM Gdy­nia Redło­wo). W kli­ma­cie gry są wła­sne napo­je i kanap­ki i przekąski.

Wakaty

Kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­ce­go larp. W tej grze nie obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja ról.

Bilety

Promocja — Przyjdź z przyjacielem, Przyjdź z przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Powód by żyć

29.10.2022 r. godz. 14:00Cena bile­tu 40 zł.