BlackBox No.106 – Powód by żyć

Czas: 29.10.2022 r. godz. 14:00

Sytu­acje na gra­ni­cy życia i śmier­ci czę­sto inspi­ru­ją twór­ców do snu­cia opo­wie­ści, nie tyl­ko lar­po­wych. Potrze­ba jed­nak ogrom­nej wraż­li­wo­ści, aby skon­stru­ować grę wokół zda­rzeń, któ­re mogły, lub nawet przy­da­rzy­ły się, wie­lu ludziom. Szpi­tal, SOR, ocze­ki­wa­nie, nie­pew­ność, goni­twa myśli, nadzie­ja, wyrzu­ty sumie­nia, poczu­cie winy, miłość… Wszyst­kie te hasła koja­rzą się nam z sytu­acją, w któ­rej znaj­du­ją się boha­te­ro­wie gry

Powód by żyć

Larp napi­sał Bar­tosz “Gene­rał Pan­da” Zawadz­ki i na nasze zapro­sze­nie przy­je­dzie do Trój­mia­sta gościn­nie go popro­wa­dzić. Sce­na­riusz miał już swo­ją pre­mie­rę kil­ka mie­się­cy temu. Pod­czas kon­wen­tu SPOT 2022 otrzy­mał dru­gie miej­sce w kon­kur­sie “Cza­ry”, gdzie nagro­dy dla naj­lep­szej gry przy­zna­ją uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki wyda­rze­nia. Lubi­my pre­zen­to­wać spraw­dzo­ne i nagro­dzo­ne sce­na­riu­sze, dla­te­go cie­szy­my się, że Gene­rał Pan­da przy­jął nasz zaproszenie!

Miejsce

Gra odbę­dzie się w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym, w budyn­ku IV, na par­te­rze, w sali F.0.02. Naj­ła­twiej dostać się od stro­ny skrzy­żo­wa­nia uli­cy Stryj­skiej i Alei Zwy­cię­stwa (SKM Gdy­nia Redło­wo). W kli­ma­cie gry są wła­sne napo­je i kanap­ki i przekąski.

Wakaty

Kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­ce­go larp. W tej grze nie obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja ról.

Bilety

Promocja — Przyjdź z przyjacielem, Przyjdź z przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie*.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

 • kup bilet
 • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

*Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Rezerwacja postaci

Pro­ce­du­ra zapi­sów na larp jest następująca:

 1. Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp Hotel Para­di­se w cenie 40zł.
 2. Wybierz z poniż­szej listy waka­tów 3 posta­cie, któ­re chciał/chciałabyś zagrać.
 3. Napisz mail na adres piotr.milewski@bb3c.pl i wymień role, któ­re cię interesują.
 4. Cze­kaj na odpo­wiedź od Pio­tra. Odpi­sze z pro­po­zy­cją roli do koń­ca tygodnia.
 • K. Kit­ty O’Connor — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Dawa­na poko­jów­ka hotelowa.
 • M. Ambro­se Mor­ti­mer — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Pierw­szy wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se. Wieść nie­sie, że parał się Czar­ną Magią.
 • K. Eudo­ra Belin­ski — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1898, Powszech­nie sza­no­wa­na spirytualistka.
 • U. Fran­kie Lewis — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1928, Hazardzist(ka) ze szczę­ściem do kart i pechem do naboi.
 • K. Lady Isa­bel­le, Hra­bi­na d’Orville — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1929, Euro­pej­ska ary­sto­krat­ka i sta­ła rezy­dent­ka Hote­lu Paradise.
 • M. Sey­mo­ur Smith — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1929, Makler gieł­do­wy, zruj­no­wa­ny przez Wiel­ki Krach 1929 roku.
 • K. Glo­ria Swan — rola dostęp­na
  RIP: 1935, Wscho­dzą­ca gwiaz­da o krok od wielkości.
 • U. Har­per P Living­ston — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1936, Autor(k)a dzi­wacz­nej literatury.
 • M. Che­ster Mor­gan — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1946, Sko­rum­po­wa­ny kon­gres­man, któ­re­go życie ponad stan w koń­cu dopro­wa­dzi­ło do upadku.
 • M. Wal­ter Edwards — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1953, Wła­ści­ciel hote­lu w pierw­szej poło­wie XX w.
 • U. Leslie R Hof­f­man — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1963, Założyciel(ka) Kościo­ła Biogetyki.
 • U. Alex Schulz — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1969, Naj­lep­szy sprze­daw­ca pro­duk­tów fir­my AmwareTM
 • U. Brook(e) Edwards — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 1987, Wła­ści­ciel Hote­lu Para­di­se w latach 80tych XX w.
 • M. Ter­ry - rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: 2008, Bez­dom­ny pijaczyna.
 • U. Shel­by Tyler — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).
 • U. Chris Sam­ford — rola zare­zer­wo­wa­na
  RIP: ? Tajemniczy(a) nowoprzybyły(a).

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Powód by żyć

29.10.2022 r. godz. 14:00Cena bile­tu 40 zł.