Strona główna » Harry Potter

Hatstall Homecoming — lista wakatów

Nauczy­ciel czy może sam dyrek­tor szko­ły? Uczen­ni­ca, któ­ra zro­bi­ła karie­rę w świe­cie mugo­li, czy zdol­ny uczeń, któ­ry się pogu­bił? Wil­ko­łak, mag czy­stej krwi, człon­ki­ni Klu­bu Elik­si­rów, czy może tajem­ni­cza wysłan­nicz­ka z Mini­ster­stwa Magii?
Kim będziesz tego lata?…

Potterowy Dokument Projektowy

Bra­ku­je ci magii? Kor­ci cię, żeby spo­tkać się z inny­mi cza­ro­dzie­ja­mi? Wycią­gnąć zza pazu­chy różdż­kę i rzu­cić kil­ka zaklęć? Wsiądź w pociąg na pero­nie 9 i 3/4, a potem wysiądź przy­sta­nek przed Hogwar­tem. W Hat­stall szy­ku­je się coś bar­dzo waż­ne­go, nie może Cię tam zabraknąć! 

Nautilus Project na Summer Week

W pro­gra­mie Black­Box Sum­mer Week! Pot­te­ro­wy sce­na­riusz sztuk raz i warsz­ta­tów sztu­ki trzy od Nauti­lus Pro­ject z Pozna­nia 🙂 Flir­to­wa­nie, uważ­ność, power­play — i larp “Cicha Gra”. 

Przewiń do góry