Strona główna » Nautilus Project na Summer Week
Piotr Milews­ki | 15 kwiet­nia 2019 | Wieś­ci

Kole­jne dobre wieś­ci — pro­gram Black­Box Sum­mer Week wzbo­gacił się o warsz­taty i larp spod fla­gi Nau­tilus Project. Poz­nańs­ka ekipa o swo­jej pra­cy pisze tak:

“Różne grupy sku­pi­a­ją się wokół różnych hob­by. My wybral­iśmy larpy, niecodzi­en­ną rozry­wkę, która wciąż jeszcze nie jest zbyt pop­u­lar­na w naszym kra­ju. Nie jesteśmy jedynie paczką zna­jomych — łączy nas cel. Mamy konkretne stan­dardy dzi­ała­nia, pon­ad rok doświad­czenia we wza­jem­nej współpra­cy, oraz ogrom­ną motywację do tworzenia.

Jed­nym z powodów dla którego zebral­iśmy się w grupę jest zjed­nocze­nie środowiska lar­powego w Poz­na­niu. Hoł­du­je­my przeko­na­niu, że granie larpów może być nieza­leżne od per­son­al­nych pref­er­encji lub ani­mozji pomiędzy gru­pa­mi, dlat­ego nie tworzymy grupy lar­powej zrzesza­jącej zna­jomych graczy, a grupę orga­nizu­jącą larpy dla wszystkich.

Jed­nym z pod­sta­wowych zagad­nień jakie porusza­my jest natu­ra człowieka — jego emoc­je i motywac­je jakie nim tar­ga­ją. Pochy­lamy się również nad prob­le­ma­mi współczes­nego świa­ta, prezen­tu­je­my tem­aty tabu, prowoku­je­my dia­log.

Nau­tilu­sowe punk­ty pro­gra­mu poprowadzi dla Was Anna “Szarańcza” Szew­czyk, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu. Będą to:

…Oraz osad­zony w świecie znanym z książek o Har­rym Pot­terze larp Cicha Gra.

Na nau­til­iu­sowe larpy przed Sum­mer Week najłatwiej trafić w Poz­na­niu. Infor­ma­c­je o nich zna­jdziecie na STRONIE PROJEKTU oraz w ser­wisie Face­book. Zachę­camy do wzię­cia udziału!

Przewiń do góry