Nautilus Project na Summer Week

Kolej­ne dobre wie­ści — pro­gram Black­Box Sum­mer Week wzbo­ga­cił się o warsz­ta­ty i larp spod fla­gi Nauti­lus Pro­ject. Poznań­ska eki­pa o swo­jej pra­cy pisze tak:

“Róż­ne gru­py sku­pia­ją się wokół róż­nych hob­by. My wybra­li­śmy lar­py, nie­co­dzien­ną roz­ryw­kę, któ­ra wciąż jesz­cze nie jest zbyt popu­lar­na w naszym kra­ju. Nie jeste­śmy jedy­nie pacz­ką zna­jo­mych — łączy nas cel. Mamy kon­kret­ne stan­dar­dy dzia­ła­nia, ponad rok doświad­cze­nia we wza­jem­nej współ­pra­cy, oraz ogrom­ną moty­wa­cję do tworzenia.

Jed­nym z powo­dów dla któ­re­go zebra­li­śmy się w gru­pę jest zjed­no­cze­nie śro­do­wi­ska lar­po­we­go w Pozna­niu. Hoł­du­je­my prze­ko­na­niu, że gra­nie lar­pów może być nie­za­leż­ne od per­so­nal­nych pre­fe­ren­cji lub ani­mo­zji pomię­dzy gru­pa­mi, dla­te­go nie two­rzy­my gru­py lar­po­wej zrze­sza­ją­cej zna­jo­mych gra­czy, a gru­pę orga­ni­zu­ją­cą lar­py dla wszystkich.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zagad­nień jakie poru­sza­my jest natu­ra czło­wie­ka — jego emo­cje i moty­wa­cje jakie nim tar­ga­ją. Pochy­la­my się rów­nież nad pro­ble­ma­mi współ­cze­sne­go świa­ta, pre­zen­tu­je­my tema­ty tabu, pro­wo­ku­je­my dia­log.

Nauti­lu­so­we punk­ty pro­gra­mu popro­wa­dzi dla Was Anna “Sza­rań­cza” Szew­czyk, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu. Będą to:

…Oraz osa­dzo­ny w świe­cie zna­nym z ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze larp Cicha Gra.

Na nauti­liu­so­we lar­py przed Sum­mer Week naj­ła­twiej tra­fić w Pozna­niu. Infor­ma­cje o nich znaj­dzie­cie na STRONIE PROJEKTU oraz w ser­wi­sie Face­bo­ok. Zachę­ca­my do wzię­cia udziału!


Opublikowano

w

przez