Strona główna » Larpy » Warsztaty larpowego flirtowania

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 22

Larp poprowad­zono na:

Flirt. Tajem­na sztu­ka odd­zi­ały­wań pomiędzy ludź­mi, która opiera się na sub­tel­noś­ci­ach. Gra bliskoś­cią, słowa­mi, sub­tel­ny­mi ges­ta­mi, gra z której obie strony czer­pią przy­jem­ność, dopó­ki nie zostanie przekroc­zona grani­ca. Flirt jest jak bal­an­sowanie na linii pomiędzy niewin­nym prze­by­waniem dwóch osób, a eroty­cznym zbliże­niem. Słowa w tym tańcu są wypowiadane z pre­cyzją cyzelu­jącą este­tykę sceny.
Flir­tu­jmy na larpach częściej!

Opis

Warsz­taty wprowadzą Was w świat aktorskiego flir­tu postrze­ganego ocza­mi lar­pow­ca. Jak odgry­wać najlep­sze sce­ny? Czym różni się flirt od dąże­nia do zbliże­nia? Jakie funkc­je ten rytu­ał przyj­mował w społeczeńst­wie w przeszłoś­ci? Dlaczego właś­ci­wie granie flirtem jest tak ciekawą prak­tyką? Jak ule­gać czarowi drugiej osoby?

W przy­pad­ku przewa­gi które­jkol­wiek płci pary do ćwiczenia będą dobier­ane również “monopł­ciowo”. Uczymy się flir­tu lar­powego, a nie flir­tu­je­my real­nie. Należy uzbroić się w duży dys­tans do treś­ci warsz­tatów, jak również nastaw­ić się na intymne granie. Więk­szość ćwiczeń wykon­amy w parach zaj­mu­ją­cych odd­zielne przestrze­nie wydzielone dla ich prywatności.

Infografiki

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry