Warsztaty larpowego flirtowania - BlackBox 3City

Warsztaty larpowego flirtowania

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 22

Larp popro­wa­dzo­no na:

Flirt. Tajem­na sztu­ka oddzia­ły­wań pomię­dzy ludź­mi, któ­ra opie­ra się na sub­tel­no­ściach. Gra bli­sko­ścią, sło­wa­mi, sub­tel­ny­mi gesta­mi, gra z któ­rej obie stro­ny czer­pią przy­jem­ność, dopó­ki nie zosta­nie prze­kro­czo­na gra­ni­ca. Flirt jest jak balan­so­wa­nie na linii pomię­dzy nie­win­nym prze­by­wa­niem dwóch osób, a ero­tycz­nym zbli­że­niem. Sło­wa w tym tań­cu są wypo­wia­da­ne z pre­cy­zją cyze­lu­ją­cą este­ty­kę sceny.
Flir­tuj­my na lar­pach częściej!

Opis

Warsz­ta­ty wpro­wa­dzą Was w świat aktor­skie­go flir­tu postrze­ga­ne­go ocza­mi lar­pow­ca. Jak odgry­wać naj­lep­sze sce­ny? Czym róż­ni się flirt od dąże­nia do zbli­że­nia? Jakie funk­cje ten rytu­ał przyj­mo­wał w spo­łe­czeń­stwie w prze­szło­ści? Dla­cze­go wła­ści­wie gra­nie flir­tem jest tak cie­ka­wą prak­ty­ką? Jak ule­gać cza­ro­wi dru­giej osoby?

W przy­pad­ku prze­wa­gi któ­rej­kol­wiek płci pary do ćwi­cze­nia będą dobie­ra­ne rów­nież “mono­pł­cio­wo”. Uczy­my się flir­tu lar­po­we­go, a nie flir­tu­je­my real­nie. Nale­ży uzbro­ić się w duży dystans do tre­ści warsz­ta­tów, jak rów­nież nasta­wić się na intym­ne gra­nie. Więk­szość ćwi­czeń wyko­na­my w parach zaj­mu­ją­cych oddziel­ne prze­strze­nie wydzie­lo­ne dla ich prywatności.

Infografiki

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.