Strona główna » Larpy » Warsztaty “power play”

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 2.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 20

Larp poprowad­zono na:

- Usiądź — mówi spoko­jnym, cichym głosem. Prz­er­ażony więzień sia­da wytrzeszcza­jąc oczy. Wiado­mo, że kiedy ona mówi cicho, jest źle. Bard­zo źle. Już wolał­by, żeby krzy­cza­ła. Zaciska zsini­ałe palce na siedzisku, pros­tu­je się niczym na apelu w myślach przeglą­da­jąc listę swoich win. Pani Naczel­nik rzu­ca przed niego met­alowy kubek i nale­wa herbaty. Prz­er­aże­nie więź­nia zwięk­sza się do granic możli­woś­ci. Zbyt luźno się zachowu­je. Zbyt miły ma uśmiech. Za luźne ramiona, non­sza­lanc­ka poza.
Nie wyjdę stąd żyw.

————–

- Gdy­by to ode mnie zależało, Inkwiz­y­c­ja ukarała­by cię tak…
— Ale nie zależy od ciebie — prz­ery­wam zim­no — ani to, ani nawet skład dzisiejszego obiadu.
W moim głosie wybrzmiewa pog­a­r­da, której pozwalam się wymknąć led­wie na końcu zda­nia. Wisi pomiędzy nami jak ściana. Obaj znamy dystynkc­je na jego sza­cie, obaj wiemy, że próżno szukać takich na moich ramionach. A mimo to…
— Napi­jmy się — nieśmi­ało pro­ponu­je Młody mru­ga­jąc inten­sy­wnie ze stre­su — za sprawę.
Czeka znieru­cho­mi­ały patrząc na mnie. Zaciskam lekko usta i wypuszczam głośno odd­ech. Młody szty­wnieje w nerwach spodziewa­jąc się zaostrzenia kon­flik­tu, ja jed­nak uśmiecham się. Atmos­fera zagroże­nia pęka jak za dotknię­ciem różdż­ki. Nagle obaj mogą się swo­bod­nie popraw­ić na krzesłach.
— Tak. Za sprawę.

————

Mafia świę­towała. Okrzy­ki z kąta świad­czyły o zaawan­sowanej bliskoś­ci dwóch młodzików, przy stole lała się wóda. Jeszcze uwaleni krwią strzel­cy i wojown­i­cy uli­cy pili na umór. Kole­jny dzień walk. Przeżyli.
Trzy oso­by przeszy­wały pomieszcze­nie obo­jęt­ny­mi spo­jrzeni­a­mi. Dwóch strażników przy wejś­ciu, jak zwyk­le zdyscy­plinowanych, z ręka­mi za ple­ca­mi w zes­tandary­zowanej pozie.
I on. Stary Niedźwiedź. Półin­di­an­iec czy­ta­ją­cy książkę w kącie. Non­sza­lanc­ka poza nie zdradza­ła żad­nego napię­cia, jed­nak niebieskie oczy świdrowały jak lodowe igły. Na kogo spo­jrzał, ten milknął nieświadomie.
W pewnym momen­cie Stary Niedźwiedź wyciągnął dłoń w przestrzeń, jak­by miał w niej kieliszek. Jeden z młodzików przy stole naty­ch­mi­ast biegiem rzu­cił się po karafkę, włożył w dłoń sze­fa szkło i nalał. Nie zaszczy­cony nawet spo­jrze­niem uznał, że wykon­ał pracę, więc wró­cił do świę­tu­ją­cych.
Wieczór był upo­jny, niek­tórzy nie kon­tak­towali już gdy wzeszedł księżyc. Śpiewy nie miały koń­ca, alko­hol pruł żyły. Gdy­by jed­nak w którymkol­wiek momen­cie Stary Niedźwiedź wypowiedzi­ał choć słowo, wszyscy by je usłyszeli. W ciszy, która zapadła­by pół sekundy później mogli­by usłyszeć muchę. Nie miał znaczenia alko­hol, upo­je­nie i radość. Mafia, pijana czy nie, pozosta­je mafią na wie­ki.

Opis

Larpy opowiada­ją o społecznoś­ci­ach, a w każdym społeczeńst­wie ist­nieje hier­ar­chia władzy. Czy to for­mal­na, czy jedynie “umow­na”, powin­na być kon­sek­went­nie egzek­wowana przez całą dłu­gość larpa. My jed­nak pro­ponu­je­my pójść o krok do przo­du! Odt­worzymy lar­powe sytu­acje, w których ważą się losy, ściera władza kilku jed­nos­tek, zwal­cza­ją stre­fy wpły­wów. Przećwiczymy reagowanie, wzmac­ni­an­ie auto­ry­te­tu współ­gracza, wyczuwanie przestrzeni do gry władzą. Zwłaszcza położymy nacisk na odgry­wanie postaci “tła” w ten sposób, aby sce­ny pow­er play miały niesamow­ity smak. Niezbędne będą do tego narzędzia: sub­telne gesty, kon­tro­la odd­echu, ukrad­kowo rzu­cane spo­jrzenia, a także odrobi­na improw­iz­a­cji 🙂 Warsz­taty zaw­ier­ać będą ele­men­ty prze­mo­cy psy­chicznej. Przy­wołamy sce­ny więzi­enne, bul­ly­ing szkol­ny, roz­mowy teś­ciów z zię­ciem przy obiedzie, negoc­jacji poten­tatów hand­lowych w świecie fan­ta­sy. Część warsz­tatów będzie nieco dzi­wacznym freeformem, w którym pub­liczność spróbu­je stworzyć ide­al­ną scenę pow­er play. W pozostałym cza­sie skupimy się na grze w parach i trójkach.

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry