Warsztaty larp awareness - BlackBox 3City

Warsztaty larp awareness

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Każ­dy z nas ma inną dyna­mi­kę gry. Lar­py wywo­łu­ją w nas emo­cje, ale ci, któ­rzy zaan­ga­żu­ją się zbyt­nio, zapo­mi­na­ją o innych. Naj­trud­niej gra się gru­po­we sce­ny — są peł­ne cha­osu, prze­ska­ki­wa­nia od jed­ne­go wąt­ku do dru­gie­go. Dla­cze­go? Bo lar­po­we awa­re­ness, wraż­li­wość na innych, two­rze­nie prze­strze­ni do gry — to umie­jęt­no­ści, któ­re nale­ży ćwiczyć.

Opis

Niniej­sze warsz­ta­ty prze­pro­wa­dzą Was przez kil­ka ćwi­czeń, któ­re może­cie zawieźć do domu i pro­wa­dzić u sie­bie. Poka­że­my jak ćwi­czyć pozo­sta­wia­nie innym prze­strze­ni fabu­lar­nej, kie­dy dawać infor­ma­cję zwrot­ną w tłum­nej sce­nie gru­po­wej, oraz dla­cze­go waż­ne jest płyn­ne prze­cho­dze­nie pomię­dzy mikro- a makro-ska­­lą fabuły.

Lar­po­we awa­re­ness w naszej opi­nii roz­wią­zu­je pod­sta­wy kil­ku waż­nych pro­ble­mów takich jak: 
  • brak wraż­li­wo­ści na hasła bez­pie­czeń­stwa i sygna­ły dys­kom­for­tu u graczy;
  • wyouto­wa­nie posta­ci z fabu­ły pod­czas larpu;
  • pla­żo­wa­nie oraz nudę na grze;
  • brak kli­ma­tu wywo­ła­ny dąże­niem do jak naj­szyb­sze­go wyko­na­nia zadania/questa postaci.