Strona główna » Larpy » Warsztaty larp awareness

Autor/zy:

For­mat: warsz­tat

Czas trwa­nia: 1 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 30

Larp poprowad­zono na:

Każdy z nas ma inną dynamikę gry. Larpy wywołu­ją w nas emoc­je, ale ci, którzy zaan­gażu­ją się zbyt­nio, zapom­i­na­ją o innych. Najtrud­niej gra się grupowe sce­ny — są pełne chao­su, przeskaki­wa­nia od jed­nego wątku do drugiego. Dlaczego? Bo lar­powe aware­ness, wrażli­wość na innych, tworze­nie przestrzeni do gry — to umiejęt­noś­ci, które należy ćwiczyć.

Opis

Niniejsze warsz­taty przeprowadzą Was przez kil­ka ćwiczeń, które może­cie zaw­ieźć do domu i prowadz­ić u siebie. Pokaże­my jak ćwiczyć pozostaw­ian­ie innym przestrzeni fab­u­larnej, kiedy dawać infor­ma­cję zwrot­ną w tłum­nej sce­nie grupowej, oraz dlaczego ważne jest płynne prze­chodze­nie pomiędzy mikro- a makro-skalą fabuły.

Lar­powe aware­ness w naszej opinii rozwiązu­je pod­stawy kilku ważnych prob­lemów takich jak:
  • brak wrażli­woś­ci na hasła bez­pieczeńst­wa i syg­nały dyskom­for­tu u graczy;
  • wyoutowanie postaci z fabuły pod­czas larpu;
  • plażowanie oraz nudę na grze;
  • brak kli­matu wywołany dąże­niem do jak najszyb­szego wyko­na­nia zadania/questa postaci.
Przewiń do góry