Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp

Kon­wen­cja: Har­ry Pot­ter, dra­mat, fan­ta­sy, świat współ­cze­sny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11 — 13
( W tym 7 5 1 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

Co się sta­nie, gdy prze­szłość zde­rzy się z teraź­niej­szo­ścią?
Rodzi­na De Cla­re od wie­lu dekad spo­ty­ka się dokład­nie co trzy lata, aby “świę­to­wać” odno­wie­nie przy­się­gi wie­czy­stej Pete­ra i Natha­lie De Cla­re. Przy­się­ga nie musi być odna­wia­na, lecz sta­ry Juliusz De Cla­re wyma­gał, aby wszy­scy sta­wia­li się na tych“trzyrocznicach”. Juliusz dbał o rodzi­nę.
Dziś, w dzie­sią­tą trze­cio­rocz­ni­cę przy­się­gi wie­czy­stej, ran­kiem o wscho­dzie słoń­ca, Juliusz w wie­ku 146 lat popeł­nił samo­bój­stwo.
De Cla­re nigdy nie zabi­ja­ją sie­bie nawza­jem, a tym bar­dziej nie pod­da­ją się w ten spo­sób! To ród czy­stej krwi cza­ro­dzie­jów, któ­rzy z dumą słu­ży­li Czar­ne­mu Panu, a teraz ze spo­ko­jem utrzy­mu­ją swo­ją cięż­ko zapra­co­wa­ną pozy­cję w świe­cie cza­ro­dzie­jów.
Czy wszy­scy człon­ko­wie sta­wią się na cele­bro­wa­ną rocz­ni­cę?
Kto otwo­rzy spo­tka­nie?
Co było powo­dem samo­bój­stwa tak okrut­ne­go, jakim był skok do kadzi z kwa­sem?
Czy rodzi­na, któ­ra od daw­na roz­ry­wa­na była pożo­gą kon­flik­tów i nie­chę­ci roz­pad­nie się pod wpły­wem tego wyda­rze­nia?

Opis

Cicha Gra opo­wia­da o sta­rym rodzie śmier­cio­żer­ców. Fabu­ła toczy się w XXI wie­ku, a więk­szość wyda­rzeń będzie się odby­wać w prze­strze­ni oko­ło sto­łu. Posta­cie będą zmu­szo­ne do gry cha­rak­te­rów, gry dzie­ją­cej się na forum rodzi­ny, ale też i roz­gry­wa­nej w kulu­arach. Larp jest prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re lubią grać moc­ne, mrocz­ne tema­ty, podo­ba im się gra hie­rar­chią oraz auto­re­flek­sja i immer­sja. Gra jest poprze­dzo­na inten­syw­ny­mi warsz­ta­ta­mi z ogry­wa­nia sub­tel­nych gestów, savo­ir vivre­’u oraz gry pozo­rów, a tak­że ope­ro­wa­niem ciszą i mil­cze­niem. W trak­cie gry mogą się zda­rzyć tor­tu­ry opar­te o wypo­wia­da­nie nie­przy­jem­nych dla ofia­ry zdań (fabu­lar­nie nie­przy­jem­nych), czy­li prze­moc słow­ną. Gra­my śmier­cio­żer­ców, a to zobo­wią­zu­je.

Kar­ty posta­ci są dłu­gie i mają za zada­nie nie tyl­ko dostar­czyć infor­ma­cji o fabu­le, ale też stwo­rzyć cha­rak­ter posta­ci w opar­ciu o kon­tekst poko­le­nia, z któ­re­go pocho­dzi dana oso­ba. Naj­star­sze oso­by z rodzi­ny De Cla­re pamię­ta­ją jesz­cze czas Pierw­sze­go Odro­dze­nia Czar­ne­go Pana. Młod­si utra­ci­li uko­cha­nych w wirze nago­nek na śmier­cio­że­ców. Naj­młod­sze poko­le­nie sur­fu­je po magicz­nym extra­ne­cie na swo­ich smart­fo­nach i pobie­ra ebo­oki z Cza­ro­dziej­skiej Biblio­te­ki Zwo­jów. Ten roz­dź­więk będzie wybrzmie­wał pomię­dzy sło­wa­mi, gesta­mi oraz prze­mo­co­wy­mi mani­fe­sta­cja­mi pozy­cji  przy sto­le.

Wybierz dla sie­bie POSTAĆ Z LISTY WAKATÓW.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w ade­kwat­nym stro­ju… ale zapew­nia­my różdż­ki! 🙂

Ważne

Z uwa­gi na obszer­ne kar­ty posta­ci, rekru­ta­cja na larp odbę­dzie się przed festi­wa­lem.

Infografiki

Wymagane strojeGra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stro­ju.
Full touchFull touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ogra­ni­czeń.
W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementyW grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.
Przewiń do góry