Strona główna » Larpy » Cicha gra

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 11 — 13

W tym

7
5
1

Larp poprowad­zono na:

Co się stanie, gdy przeszłość zderzy się z ter­aźniejs­zoś­cią?
Rodz­i­na De Clare od wielu dekad spo­ty­ka się dokład­nie co trzy lata, aby “świę­tować” odnowie­nie przysię­gi wieczys­tej Petera i Nathalie De Clare. Przysię­ga nie musi być odnaw­iana, lecz stary Juliusz De Clare wyma­gał, aby wszyscy staw­iali się na tych“trzyrocznicach”. Juliusz dbał o rodz­inę.
Dziś, w dziesiątą trze­ciorocznicę przysię­gi wieczys­tej, rankiem o wschodzie słoń­ca, Juliusz w wieku 146 lat popełnił samobójst­wo.
De Clare nigdy nie zabi­ja­ją siebie nawza­jem, a tym bardziej nie pod­da­ją się w ten sposób! To ród czys­tej krwi czar­o­dziejów, którzy z dumą służyli Czarne­mu Panu, a ter­az ze spoko­jem utrzy­mu­ją swo­ją ciężko zapra­cow­aną pozy­cję w świecie czar­o­dziejów.
Czy wszyscy członkowie staw­ią się na cele­browaną rocznicę?
Kto otworzy spotkanie?
Co było powo­dem samobójst­wa tak okrut­nego, jakim był skok do kadzi z kwasem?
Czy rodz­i­na, która od daw­na rozry­wana była pożogą kon­flik­tów i niechę­ci roz­pad­nie się pod wpły­wem tego wydarzenia?

Opis

Cicha Gra opowia­da o starym rodzie śmier­ciożer­ców. Fabuła toczy się w XXI wieku, a więk­szość wydarzeń będzie się odby­wać w przestrzeni około stołu. Posta­cie będą zmus­zone do gry charak­terów, gry dziejącej się na forum rodziny, ale też i roz­gry­wanej w kulu­arach. Larp jest przez­nac­zony dla osób, które lubią grać moc­ne, mroczne tem­aty, podo­ba im się gra hier­ar­chią oraz autore­flek­s­ja i immer­s­ja. Gra jest poprzed­zona inten­sy­wny­mi warsz­tata­mi z ogry­wa­nia sub­tel­nych gestów, savoir vivre’u oraz gry pozorów, a także oper­owaniem ciszą i mil­cze­niem. W trak­cie gry mogą się zdarzyć tor­tu­ry oparte o wypowiadanie nieprzy­jem­nych dla ofi­ary zdań (fab­u­larnie nieprzy­jem­nych), czyli prze­moc słowną. Gramy śmier­ciożer­ców, a to zobow­iązu­je.

Kar­ty postaci są długie i mają za zadanie nie tylko dostar­czyć infor­ma­cji o fab­ule, ale też stworzyć charak­ter postaci w opar­ciu o kon­tekst pokole­nia, z którego pochodzi dana oso­ba. Najs­tarsze oso­by z rodziny De Clare pamię­ta­ją jeszcze czas Pier­wszego Odrodzenia Czarnego Pana. Młod­si utra­cili ukochanych w wirze nagonek na śmier­ciożeców. Najmłod­sze pokole­nie sur­fu­je po mag­icznym extranecie na swoich smart­fonach i pobiera eboo­ki z Czar­o­dziejskiej Bib­liote­ki Zwo­jów. Ten rozdźwięk będzie wybrzmiewał pomiędzy słowa­mi, ges­ta­mi oraz prze­mo­cowy­mi man­i­fes­tac­ja­mi pozy­cji  przy stole.

Wybierz dla siebie POSTAĆ Z LISTY WAKATÓW.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie w adek­wat­nym stro­ju… ale zapew­ni­amy różdż­ki! 🙂

Ważne

Z uwa­gi na obsz­erne kar­ty postaci, rekru­tac­ja na larp odbędzie się przed fes­ti­walem.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry