Konwencja: Harry Potter

  • Cicha gra

    Cicha gra

    Cicha Gra opo­wia­da o sta­rym rodzie śmier­cio­żer­ców. Fabu­ła toczy się w XXI wie­ku, a więk­szość wyda­rzeń będzie się odby­wać w prze­strze­ni oko­ło sto­łu. Posta­cie będą zmu­szo­ne do gry cha­rak­te­rów, gry dzie­ją­cej się na forum rodzi­ny, ale też i roz­gry­wa­nej w kulu­arach. Larp jest prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re lubią grać moc­ne, mrocz­ne tema­ty, podo­ba im się…