Cicha gra — lista wakatów

Chcesz wziąć udział w naszej grze? To świet­nie! Poni­żej znaj­dziesz listę posta­ci, w któ­re możesz wcie­lić się pod­czas larpu

Cicha Gra

Posta­cie zare­zer­wo­wa­ne są ozna­czo­ne jasno­sza­rym kolo­rem i mają dopi­sek [zare­zer­wo­wa­ne].

Aby zare­zer­wo­wać postać:

  • zgłoś się na festi­wal BLACKBOX SUMMER WEEK przy uży­ciu tego FORMULARZA;
  • opłać akre­dy­ta­cję;
  • przy uży­ciu zakład­ki KONTAKT napisz nam, któ­rą z posta­ci wybie­rasz dla siebie.

Nie wiesz co wybrać? NAPISZ DO NAS 🙂

Inspi­ra­cje do kostiu­mów znaj­dziesz w ser­wi­sie PINTEREST

Histo­ria rodzi­ny De Cla­re jest skom­pli­ko­wa­na, zatem trud­no było­by opi­sać dokład­nie każ­dy wakat. Ponie­waż ten larp to gra oso­bo­wo­ści i tem­pe­ra­men­tów, naj­le­piej jest wybie­rać postać dla sie­bie wła­śnie po cechach cha­rak­te­ru oraz poko­le­niu.
Poko­le­nia są uka­za­ne na Drze­wie Rodzin­nym za pomo­cą kolej­nych pozio­mów. Jeśli jakieś imię znaj­du­je się tuż pod innym, ozna­cza to, iż ta oso­ba dołą­czy­ła do rodzi­ny dzię­ki maria­żo­wi.
Oso­by o imio­nach “pół­prze­zro­czy­stych” albo nie żyją, albo są nie­obec­ne z inne­go powodu.

Sche­mat przed­sta­wia­ją­cy Drze­wo Rodzin­ne posta­ci wystę­pu­ją­cych w grze.

Postacie

1) Cathe­ri­ne, żona zmar­łe­go Juliu­sa De Cla­re, naj­star­sza w rodzi­nie. Jest jak dum­ny pali­san­der łamią­cy się pod cię­ża­rem lat. Czy jed­nak przy­szedł czas, aby odda­ła wła­dzę w ręce młod­szych? A może będzie trzy­mać gło­wę wyso­ko…. do końca?

2) Euriel­le, zmar­ła sio­stra Jule­sa. Wiel­kim ponoć kosz­tem przy­wró­cił jej ducha, aby towa­rzy­szył mu w trud­nych chwi­lach. Nie­obec­na, zapo­mi­na­ją­ca, spra­wia­ja­ca wra­że­nie, że wie­le wie.

3) Gabriel, syn Jule­sa i Cathe­ri­ne. Per­fek­cjo­ni­sta, sady­sta, lecz nie prze­peł­nio­ny nie­na­wi­ścią jak wie­lu z jego poko­le­nia — poko­le­nia pamię­ta­ją­ce­go Czar­ne­go Pana w jego chwa­le. Jego wyra­cho­wa­nie jest nie­mal ide­al­nie wykalkulowane.

4) Lucas - mąż Blan­che, zmar­łej cór­ki Gabrie­la. Jest to cichy czło­wiek, któ­re­go prze­ży­cia z okre­su łapan­ki śmier­cio­żer­ców zmie­ni­ły nie do pozna­nia. Nie­gdyś błysz­czał przy żonie, dziś wła­ści­wie wolał­by nie patrzeć innym w oczy, zapa­trzo­ny melan­cho­lij­nie w dal. Ta postać moc­no gra “do wnętrza”.

5) Bla­ise - syn nie­ży­ją­cej Blan­che i Luca­sa, wycho­wy­wa­ny przez Gabrie­la w duchu dumy i
per­fek­cjo­ni­zmu. Wyda­je się, że stra­cił mło­dzień­czy zapał oraz reszt­ki nie­fra­so­bli­wej weso­ło­ści po nie­daw­nej śmier­ci bra­ta, Arthu­ra. Zawsze jed­nak miał w sobie ogień fana­tycz­nej nie­na­wi­ści do słab­szych i szlam.

6) Patri­cia - nowo­cze­sna dziew­czy­na ze smart­fo­nem w ręku. Jako cór­ka cza­ro­dziej­ki i śmier­tel­ni­ka nie powin­na przy­cho­dzić na spo­tka­nia… ale do tej pory robi­ła to, osten­ta­cyj­nie poka­zu­jąc jak bar­dzo jej nie zale­ży na opi­nii innych. W zacho­wa­niu moc­no aro­ganc­ka i obno­szą­ca się ze zna­jo­mo­ścią nowo­cze­sne­go świata.

7) Peter - syn wyróż­nio­ny przez Jule­sa jako przy­szłość rodzi­ny. Od uro­dze­nia szko­lo­ny przez ojca do zaję­cia jego miej­sca, pomi­mo iż młod­szy od Gabrie­la przy­jął powin­ność z god­no­ścią żeniąc się z ary­sto­krat­ką inne­go rodu śmier­cio­żer­ców. Wyda­je się skro­jo­ny ide­al­nie — manie­ry, gesty, sło­wa — wszyst­ko wywa­żo­ne. Nikt nie wie, czy w środ­ku cokol­wiek się jesz­cze kry­je. Może nie, a może tak (gra w moc­nej rela­cji z Nathalie).

8) Natha­lie - Uro­cza ozdo­ba Pete­ra. Uśmie­cha się kie­dy trze­ba, odpo­wia­da tak jak nale­ży. Czyż­by kolej­na ide­al­nie skro­jo­na oso­ba panu­ją­ca nad swo­imi emo­cja­mi? Nie do koń­ca — Natha­lie darzy ogrom­ną nie­na­wi­ścią wszyst­kich, któ­rzy są młod­si i prze­ja­wia­ją choć obja­wy arogancji.

9) Paul - syn Natha­lie i Pete­ra. Nie jest ide­al­ny tak jak oni. Wyda­je się nie­groź­ny do momen­tu, gdy ktoś wspo­mi­na zmar­łych w pogro­mie śmier­cio­żer­ców. Na przy­kład Solan­ge, jego żonę, któ­rą powie­szo­no tuż przed prę­ta­mi jego klat­ki w Azka­ba­nie. Wyda­je się, że cza­sem mie­wa epi­zo­dy sza­leń­stwa. Widać, że sta­ra się być dobrym ojcem dla Casimira.

10) Casi­mir - nowo­cze­sny cza­ro­dziej sza­nu­ją­cy prze­szłość. Wscho­dzą­ca gwiaz­da quid­dit­cha, wręcz nie może się opę­dzić od fanów. Nie mie­wa cech aro­gan­cji ani agre­sji, wyra­ża się i zacho­wu­je grzecz­nie, wyda­je się jak­by był życio­wym optymistą.

11) Pignus - skrzat domo­wy. Nie­gdyś spo­koj­ny, mło­dy i inte­li­gent­ny. Z bie­giem cza­su zamy­kał się w sobie, a dłuż­sze kon­wer­sa­cje prze­pro­wa­dzał tyl­ko z Jule­sem. Czę­sto sły­chać, jak kłó­ci się z Euriel­le. Nigdy nie oka­zał nie­po­słu­szeń­stwa, jasno odpo­wia­da na pyta­nia i pole­ce­nia. Jaki będzie po śmier­ci swo­je­go uko­cha­ne­go pana?

12) NPC — gość z Mini­ster­stwa. Zasad­ni­czy, suro­wy. Gracz sam może wybrać pomię­dzy dwie­ma histo­ria­mi tej posta­ci (były śmier­cio­żer­ca lub nie­na­wi­dzą­cy śmierciożerców).