Domy Hatstall — koszulki Summer Week

Dzi­siaj nie­wie­le czy­ta­nia, tyl­ko tro­chę patrze­nia. Spie­szy­my poin­for­mo­wać, że na naszych dys­kach poja­wi­ły się pli­ki gra­ficz­ne z her­ba­mi uczniow­skich Domów ze szko­ły Hat­stall. 
Auto­rem gra­fik jest

Szy­mon “SOD” Zaręba

W imie­niu zespo­łu autor­skie­go lar­pu Hat­stall Home­co­ming oraz eki­py orgow­skiej Black­Box Sum­mer Week (któ­rej wła­śnie spadł z gło­wy pro­blem gra­fi­ki na kon­wen­to­we koszul­ki) bar­dzo dziękujemy.

Świet­ną robota!

Gra­fi­ki w warian­cie czar­no-bia­łym (któ­ry naj­praw­do­po­dob­niej znaj­dzie się na t‑shirtach) i kolo­ro­wym znaj­dzie­cie w albu­mie w ser­wi­sie FB.

Wię­cej infor­ma­cji o Hat­stall Home­co­ming znj­dzie­cie w Doku­men­cie Pro­jek­to­wym,


Opublikowano

w

przez