Otwieramy sezon 9!

Kocha­ni, cho­ciaż dopie­ro skoń­czy­li­śmy nasz Sum­mer Week, nie zasy­pu­je­my gru­szek w popie­le i z przy­tu­pem roz­po­czy­na­my sezon 9! Po raz czwar­ty otwo­rzy­my kolej­ny cykl lar­po­wa­nia Week­en­dem z Warsz­ta­ta­mi i Larpami.

Peł­ną listę atrak­cji znaj­dzie­cie w opi­sie wydarzenia

BlackBox No.104 – IV Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy dla Was ponow­nie 4 warsz­ta­ty, zaś punk­tem kul­mi­na­cyj­nym będzie larp w kli­ma­tach Har­re­go Pottera 

Hatstall Homecoming 2022

Sprze­daż bile­tów na larp oraz rezer­wa­cja miejsc na warsz­ta­ty roz­pocz­nie się 15 wrze­śnia. Aby być na bie­żą­co i nie prze­ga­pić żad­nej infor­ma­cji spraw­dzaj regu­lar­nie naszą stro­nę oraz wyda­rze­nie w ser­wi­sie FACEBOOK.

Do zoba­cze­nia!

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City


Opublikowano

w

przez