Hatstall Homecoming 2022 — kostiumy

Kocha­ni, pierw­szy larp w sezo­nie to dosko­na­ła oka­zja na pre­mie­rę jesien­nej gar­de­ro­by. Zapa­mię­taj­cie: weł­na (a już szcze­gól­nie twe­ed) to mate­riał, któ­re­go szu­ka­cie. Swe­try i kami­zel­ki w war­ko­czo­we splo­ty, mary­nar­ki w kra­tę i te z łata­mi na łok­ciach, spodnie pra­so­wa­ne w kant i roz­klo­szo­wa­ne spód­ni­ce — na Hat­stall będzie Wam cie­pło, wygod­nie i sty­lo­wo jak w naj­lep­szej bry­tyj­skiej pry­wat­nej szko­le. Nie bój­cie się dodat­ków: skó­rza­ne ręka­wicz­ki, fan­ta­zyj­ny zega­rek na łań­cusz­ku, czy fular pod szy­ją? Cza­ro­dzie­je nie waha­ją się łączyć tka­nin, wzo­rów i kolorów! 

A jeże­li sło­wa wam nie wystar­czą, to niech prze­mó­wią do was obra­zy. Nasza wspa­nia­ła Pau­li­na Micha­łow­ska przy­go­to­wa­ła dla was zbiór pinów któ­re będą dla was inspiracją. 

Link znaj­dzie­cie poniżej :

https://www.pinterest.com/blackbox3city/hatstall/?invite_code=fff0923c90164c74a9aaf161ee5344b1&sender=648096340034826479

Jeśli wybie­rze­cie jeden z 5 domów Hat­stall, w swo­im kostiu­mie może­cie uwzględ­nić kolo­ro­we dodat­ki według nastę­pu­ją­ce klucza:

  • Abra­skan: bia­ły, zło­ty, jasnobłękitny
  • Demi­moz: zie­lo­ny, brązowy
  • Popie­łek: czer­wo­ny, różo­wy, pomarańczowy
  • Nun­du: czar­ny, sza­ry, fioletowy
  • Sfinks: nie­bie­ski, srebrny

Daj­cie się ponieść fan­ta­zji i przed wyj­ściem z domu zarzuć­cie na sie­bie szal, załóż­cie kape­lusz i złap­cie skó­rza­ną tor­bę, pociąg na naj­bar­dziej zna­nym pero­nie już na was czeka!


Opublikowano

w

przez