Strona główna » stroje

Summer Week — stroje na larpy

Nie wiesz co zapa­ko­wać? Na jakie cichy zwró­cić uwa­gę pod­czas buszo­wa­nia po lum­pek­sach? Chcesz się dowie­dzieć, jak twór­cy wyobra­ża­ją sobie wasze kostiu­my ? Mamy dla cie­bie kom­plet informacji! 🙂

Larp “New Blood” — lokacja i stroje

Wie­ści z pla­cu boju 🙂 Po pierw­sze: stro­je Podob­nie jak do gry Deagree of Apo­ca­lyp­se, przy­go­to­wa­li­śmy dla was w Pin­te­rest kolek­cję zdjęć z inspi­ra­cja­mi do przy­go­to­wa­nia kostiu­mów. Nasz larp dzie­je się w śre­dnio­wie­czu. Jest waż­nym spo­tka­niem dele­ga­cji wam­pi­rzych kla­nów z całej Euro­py. Wasze stro­je mogą więc mieć bar­dzo róż­ny cha­rak­ter. Może­cie ubrać się boga­to, może­cie też zdecydować …

Larp “New Blo­od” — loka­cja i stro­je Read More »

Przewiń do góry