Summer Week 2024 — Party, Party!

Nie samy­mi lar­pa­mi czło­wiek żyje! Po spek­ta­ku­lar­nym suk­ce­sie spo­tka­nia ame­ry­kań­skich bogów rok temu powra­ca­my z pomy­słem impre­zy tema­tycz­nej. Poja­wił się jed­nak pewien nie­prze­wi­dzia­ny pro­blem… Dwa pomy­sły na dwie impre­zy. Któ­ry lep­szy? Któ­ry wybrać? Tyle pytań, tyle wątpliwości!

Na szczę­ście jeste­śmy doświad­czo­ną eki­pą, któ­ra zawsze potra­fi zna­leźć opty­mal­ne roz­wią­za­nie. Sko­ro festi­wal jest o dzień dłuż­szy i nie ma gry głów­nej, a my nie lubi­my rezy­gno­wać z dobrych pomy­słów, zde­cy­do­wa­li­śmy się umie­ścić w pro­gra­mie… Oba wydarzenia!

Zapra­sza­my was na potwor­nie rand­ko­we party:

Monster Match — impreza wieczoru

oraz na posta­po­ka­lip­tycz­ne spo­tka­nie taneczno-muzyczno-larpowo-performatywne

Fallout Vault BB3C

Szy­kuj­cie kostiu­my i pro­po­zy­cje do play­list! Do roz­po­czę­cia festi­wa­lu zosta­ło nam dokład­nie 45 dni!


Opublikowano

w

przez