Tag: summer week

 • Summer Week 2023 — jak się przygotować? Jedzenie, mycie, spanie.

  Summer Week 2023 — jak się przygotować? Jedzenie, mycie, spanie.

  Co jeść? Jak spać? Czy mycie się na konwencie naprawdę przynosi pecha? Oto garść niezbędnych informacji logistycznych.

 • Summer Week 2023 — jak dojadę?

  Summer Week 2023 — jak dojadę?

  “Chcę poje­chać na Ala­skę, ale nie wiem, jak tam tra­fić”. Logi­sty­ka to sztu­ka, a my pomi­mo tego, że jeste­śmy zale­d­wie jej adep­ta­mi, nauczy­li­śmy się kil­ku rze­czy. Zatem, dro­gi podróż­ni­ku, dro­ga podróż­nicz­ko, powiedz naj­pierw jaki śro­dek loko­mo­cji wybierasz. Samochód Tu spra­wa jest pro­sta! Wbij w nawi­ga­cję adres: Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3. Pociąg lub autobus Jeśli…

 • Antares — poszukując inspiracji

  Antares — poszukując inspiracji

  Wybierasz się na Antares? Szukasz pomysłu na postać Zainspiruj się losami innych podróżników!

 • Summer Week 2023 — Program i harmonogram larpów na festiwalu

  Summer Week 2023 — Program i harmonogram larpów na festiwalu

  34 larpy. 6 dni. Piąty BlackBox Summer Week. Zapraszamy na najgęściej wypakowany programem letni festiwal larpowania!

 • Antares — postać i droga przez larp

  Antares — postać i droga przez larp

  Anta­res to nie­ty­po­wa gra. W jej trak­cie samo­dziel­nie two­rzysz postać i pla­nu­jesz swo­ją opo­wieść. Jak wyglą­da to w praktyce? Gracze tworzą swoje postaci W grze “Anta­res” gra­cze sami two­rzą posta­ci przy pomo­cy narzę­dzi udo­stęp­nio­nych przez twór­ców (ankie­ty do two­rze­nia posta­ci uka­żą się w dru­gim tygo­dniu czerwca). Rela­cje mię­dzy posta­cia­mi, będą zde­ter­mi­no­wa­ne przez czas rewo­lu­cji i…