Summer Week 2024 – 100% programu

Mamy to! Zgod­nie z obiet­ni­cą, od dziś na naszej stro­nie może­cie przej­rzeć wszyst­kie 46 festi­wa­lo­wych lar­pów. Tak róż­no­rod­nej i boga­tej kolek­cji nie mie­li­śmy jesz­cze nigdy przed­tem! Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się za to przede wszyst­kim każ­de­mu, kto zgło­sił chęć współ­two­rze­nia z nami pro­gra­mu Sum­mer Week 2024.

Oto dzie­siąt­ka gier, któ­rą zde­cy­do­wa­li­śmy się zapre­zen­to­wać na samym końcu.

Kategoria: Import

Listę zagra­nicz­nych sce­na­riu­szy zamy­ka­ją dwa skraj­nie inne larp. Jeden jest kla­sycz­nym lar­pem pro­ble­mo­wym, skła­nia­ją­cym do zada­nia sobie trud­nych pytań. Dru­gi to auto­te­licz­na kome­dia, uka­zu­ją­ca w krzy­wym zwier­cia­dle nasze wspól­ne hobby.

  • Here Is My Power But­ton to ame­ry­kań­ski fre­eform roz­gry­wa­ją­cy się w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Opo­wia­da o toż­sa­mo­ści, wła­dzy i o rela­cjach mię­dzy sztucz­ną inte­li­gen­cją a jej ludz­ki­mi użyt­kow­ni­ka­mi. W cza­sie lar­pu gra­cze wcie­la­ją się w Kon­su­men­tów lub w przy­pi­sa­ne do nich eks­pe­ry­men­tal­ne mode­le Syn­te­ty­ków – cyfro­wych towa­rzy­szy. Grę napi­sa­li Bro­die Atwa­ter, a popro­wa­dzi ją Alek­san­dra Bedlicka.
  • The Gre­at After-Par­ty to kome­dia, któ­ra bawi się ste­reo­ty­pa­mi: lar­pia­ków, lar­pów fan­ta­sy i afte­rów polar­po­wych. Gra­cze wcie­lą się… W gru­pę pod­eks­cy­to­wa­nych lar­pow­ców, któ­rzy spo­ty­ka­ją się na polar­po­wym afte­rze. Ten nor­we­ski sce­na­riusz pocho­dzi z anto­lo­gii Larps from the Fac­to­ry, a napi­sa­li go Elin Nil­sen, Sofie Fri­da Jan­sen oraz Erland Eid­sem Hansen.

Kategoria: Evergreen

Spraw­dzo­ne, prze­te­sto­wa­ne, czę­sto wie­lo­krot­nie doszli­fo­wy­wa­ne przez swo­ich twór­ców lar­py to ulu­bio­ne gry pro­du­cen­tów i pro­du­cen­tek BB3C. Wia­do­mo już, jakich środ­ków użyć, by zagwa­ran­to­wać gra­czom kon­kret­ne doświad­cze­nie, rzad­ko są też źró­dłem nie­przy­jem­nych nie­spo­dzia­nek. Oto 8 gier z tej wła­śnie kategorii.

  • Burza jest debiu­tanc­kim lar­pem Igi Jak­sy, stwo­rzo­nym na pod­sta­wie sztu­ki Wil­lia­ma Szek­spi­ra o tym samym tytu­le. Dra­ma­ty Angli­ka od daw­na są źró­dłem inspi­ra­cji dla osób two­rzą­cych lar­py, ale sta­now­czo zbyt rzad­ko gości­ły w naszym pro­gra­mie. W tym roku nad­ra­bia­my top niedopatrzenie!
  • Trans­cen­den­ce jest nar­ra­cyj­nym lar­pem kame­ral­nym, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim jest sztucz­na inte­li­gen­cja (AI) oraz jej dal­szy roz­wój, oraz moż­li­wy wpływ na spo­łe­czeń­stwo. W aktu­al­ną deba­tę spo­łecz­ną mało któ­ra gra wpi­su­je się tak dobrze, jak ten sce­na­riusz Mar­ci­na Ziemniaka.
  • Karcz­ma Hal­lo­we­en to wam­pi­rzy larp gro­zy z przy­mru­że­niem oka, osa­dzo­ny w bli­żej nie­okre­ślo­nej prze­szło­ści w karcz­mie, któ­ra na tę noc sta­ła się domem dla łow­ców wam­pi­rów, sprze­daw­ców koł­ków osi­ko­wych, wędrow­nych arty­stów i żąd­nych przy­gód podróż­ni­ków. Miej­sce to wycza­ro­wa­li dla was Domi­nik Dem­biń­ski, Pau­li­na Gajew­ska i Andrzej Pierzchała.
  • Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy to wypra­wa znacz­nie dalej, do zupeł­nie inne­go uni­wer­sum. Ten poli­tycz­ny larp o intry­gach ludzi u wła­dzy dzie­je się w mrocz­nym świe­cie War­ham­me­ra 40 000. Jak łatwo się domy­ślić, więk­szość cza­su gry wypeł­nią intry­gi, kno­wa­nia i ubi­ja­nie moral­nie wąt­pli­wych inte­re­sów. Jej auto­ra­mi są Damian Olszew­ski i Krzysz­tof Sroka.
  • W zupeł­nie inny frag­ment kosmo­su zabie­rze was sce­na­riusz Zeno­na Bar­tło­mie­ja Andrze­jew­skie­go. Za osta­tecz­ną gra­ni­cą to larp gami­stycz­no-nar­ra­cyj­ny (z ele­men­ta­mi para­gra­fo­wy­mi), zbu­do­wa­ny w este­ty­ce scien­ce fic­tion. Opo­wia­da o tru­dach robot­ni­ków wydo­by­wa­ją­cych surow­ce z nie­zna­nych obiek­tów w prze­strze­ni kosmicz­nej i przy oka­zji zada­je waż­ne pyta­nia o rolę pie­nią­dza w świecie.
  • Powiew zmian 1918 to dru­ga gra tego same­go auto­ra, tym razem utrzy­ma­na w reali­stycz­nym set­tin­gu. Opo­wia­da o budo­wa­niu wię­zi, ich wpły­wu na decy­zje wyso­kiej wagi, podej­mo­wa­nia trud­nych decy­zji w nie­pew­nych cza­sach, oraz idą­cych za tym konsekwencji.
  • Slam poetyc­ki to publicz­na rywa­li­za­cja poetów-per­for­me­rów, naj­czę­ściej ama­to­rów. Nasz Slam to larp Igna­ce­go Kitlow­skie­go, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w człon­ków spo­łecz­no­ści debiu­tu­ją­cych poetów. Drze­mie jed­nak w nich coś nie­zwy­kłe­go – są oni bowiem wcie­le­nia­mi naj­więk­szych pol­skich wiesz­czów i wiesz­czek. Nie­ba­nal­na, któ­ra ma szan­se wie­lu z was odcza­ro­wać poezję!
  • Mężo­wie to jeden z pierw­szych i naj­lep­szych pol­skich jeep­for­mów, któ­ry od wie­lu lat bawi swo­ją mądrą, pro­stą i prze­my­śla­ną struk­tu­rą. Jakub Tabisz stwo­rzył ist­ną otchłań miło­sne­go sza­leń­stwa i kome­dii wykrę­tów. Komu publicz­ność będzie kibi­co­wać tym razem?

Przed nami ukła­da­nie wszyst­kich gier w zgrab­ny har­mo­no­gram. Posta­ra­my się opu­bli­ko­wać go jak naj­szyb­ciej. Tym­cza­sem zapra­sza­my do lek­tu­ry opi­sów gier i… Moż­na zacząć szy­ko­wać kostiumy!

Pro­gram Sum­mer Week 2024 ogła­sza­my goto­wym na przy­ję­cie gra­czy i gra­czek! <3


Opublikowano

w

,

przez