Transcendence - BlackBox 3City

Transcendence

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

W tym

3
3
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nie­wiel­ka gru­pa osób zwią­za­na zawo­do­wo z bada­nia­mi, wdra­ża­niem oraz moni­to­ro­wa­niem nowych tech­no­lo­gii zosta­je zapro­szo­na na pre­zen­ta­cję nowe­go wyna­laz­ku opra­co­wa­ne­go przez fir­mę Ome­ga­AI, jed­ne­go z czo­ło­wych gra­czy na ryn­ku AI. Nie­za­leż­nie od ich sto­sun­ku do tej fir­my oraz moc­no eks­cen­trycz­ne­go CEO, nie mogli się oni oprzeć cie­ka­wo­ści i przy­ję­li zapro­sze­nie na eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie dzie­ją­ce się pod­czas kon­fe­ren­cji tech­no­lo­gicz­nej. Cokol­wiek zosta­nie tam poka­za­ne będzie to coś nowa­tor­skie­go a może nawet prze­ło­mo­we­go. Nas pew­no war­to być jed­nym z pierw­szych, któ­rzy zoba­czą to na wła­sne oczy. Pyta­nie tyl­ko jakie będą konsekwencje…

Opis

W obec­nej chwi­li sztucz­na inte­li­gen­cja (AI) i jej dal­szy roz­wój sta­ły się jed­nym z naj­bar­dziej istot­nych tema­tów w deba­cie publicz­nej, budząc przy tym wie­le pytań i emo­cji. Trans­cen­den­ce jest grą utrzy­ma­ną w este­ty­ce hard scien­ce fic­tion, któ­ra poświę­co­na jest tema­ty­ce AI oraz jej moż­li­wych skut­ków na nasze życie.

O czym jest ta gra?

Trans­cen­den­ce jest nar­ra­cyj­nym lar­pem kame­ral­nym, nasta­wio­nym na inte­rak­cje pomię­dzy oso­ba­mi uczest­ni­czą­cy­mi w grze, roz­wią­zy­wa­niu poja­wia­ją­cych się pod­czas roz­gryw­ki pro­ble­mów oraz odkry­wa­niu sekre­tów, zarów­no gra­czy jak i ota­cza­ją­ce­go ich wycin­ka świa­ta. Tema­tem prze­wod­nim jest sztucz­na inte­li­gen­cja (AI) oraz jej dal­szy roz­wój, oraz moż­li­wy wpływ na spo­łe­czeń­stwo. Trans­cen­den­ce jest grą utrzy­ma­ną w este­ty­ce hard scien­ce fic­tion jed­nak nie kła­dzie naci­sku na tech­nicz­ne szcze­gó­ły i nie wyma­ga wcze­śniej­szej wie­dzy z zakre­su sztucz­nej inte­li­gen­cji czy też ucze­nia maszy­no­we­go. Choć nie­wy­ma­ga­ne, zain­te­re­so­wa­nie taki­mi tema­ta­mi może pomóc w lep­szym wczu­ciu się w postać oraz samą grę. Przy­dat­ne ter­mi­ny są pobież­nie omó­wio­ne w doku­men­cie pro­jek­to­wym larpu.

Dla kogo?

Dla osób lubią­cych scien­ce fic­tion oraz prze­my­śle­nia zwią­za­ne z taki­mi tema­ta­mi jak sztucz­na inte­li­gen­cja, toż­sa­mość czy natu­ra ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Trans­cen­den­ce nie jest grą akcji i głów­ny nacisk jest nanie­sio­ny na inte­rak­cje pomię­dzy posta­cia­mi oraz eks­plo­ra­cję i odkry­wa­nie historii.

Parę słów o grze…

Larp nie jest podzie­lo­ny na czę­ści czy roz­dzia­ły i dzie­je się w cza­sie real­nym w jed­nym miej­scu. Nie jest też sand­bo­xem, wszyst­kie oso­by bio­rą­ce udział w lar­pie dosta­ną wcze­śniej przy­go­to­wa­ne kar­ty posta­ci a sama gra posia­da zaskryp­to­wa­ne wyda­rze­nia kie­ru­ją­ce fabu­łę na okre­ślo­ne tory. 

Wszyst­kie klu­czo­we infor­ma­cje o grze oraz wpro­wa­dze­nie fabu­lar­ne zawie­ra DOKUMENT PROJEKTOWY. Zapo­znaj się z nim przed roz­po­czę­ciem larpu.

Wymagania

Z uwa­gi na to, że gra jest dość mini­ma­li­stycz­na w for­mie oraz dzie­je się w naj­bliż­szej przy­szło­ści (być może bliż­szej niż myśli­my…) nie ma twar­dych wymo­gów co do stro­ju i moż­na w razie cze­go grać w codzien­nym ubra­niu. Z uwa­gi na fabu­łę gry (eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie) to w mia­rę moż­li­wo­ści dobrze było­by mieć bar­dziej for­mal­ny strój lub jego ele­men­ty. Moż­na się też zasu­ge­ro­wać por­tre­tem posta­ci w karcie.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.