Powiew zmian 1918 - BlackBox 3City

Powiew zmian 1918

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Jest paź­dzier­nik 1918. Świat zmę­czo­ny wiel­ką woj­ną spo­wal­nia, coraz czę­ściej mówi się o poko­ju i koń­cu tego kosz­ma­ru. Wie­lu wete­ra­nów wra­ca z fron­tu, wię­cej domów opła­ku­je kolej­ne wici mówią­ce o osta­tecz­nej utra­cie ich najbliższych.

Dla Pol­ski, naro­du od lat podzie­lo­ne­go przez obce siły zabor­ców, wiatr zmian nie­sie wia­do­mość o nadziei. Ponoć wiel­kie mocar­stwa pochy­lą się nad spra­wą tego naro­du w ramach poko­ju koń­czą­ce­go woj­nę. W nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści — Żeli­wy — znaj­du­ją­cej się pod zabo­rem pru­skim, spra­wy nabra­ły jed­nak inne­go obrotu.

Odle­gła od fron­tu, z odpo­wied­nim zaple­czem infra­struk­tu­ry, mie­ści­na sły­nę­ła z fabry­ki pro­du­ku­ją­cej nabo­je oraz drob­ne czę­ści zamien­ne do bro­ni. Fabry­ka, jak i miej­sco­we zie­mie zosta­ły prze­ję­te przed laty przez nie­miec­ką bur­żu­azję. Począt­ko­wo Pola­kom żyło się dobrze. Pra­cow­ni­cy dosta­wa­li sowi­te wyna­gro­dze­nie, a poziom życia stop­nio­wo wzra­stał. W mia­rę jed­nak kolej­nych wojen i powstań oraz zaostrza­nia poli­ty­ki inte­gra­cji wła­ści­cie­le — Hur­ma­iste­ro­wie — zaostrza­li rygor, ilość godzin pra­cy, uci­na­li odszko­do­wa­nia za wypad­ki. Szczy­tem gory­czy były ostat­nie lata woj­ny, gdzie wie­lu robot­ni­ków nie otrzy­my­wa­ło wyna­gro­dze­nia mie­sią­ca­mi. Oko­licz­ne wsie zaczę­ły pod­upa­dać, albo­wiem szla­chet­nie uro­dze­ni Hur­r­ma­iste­ro­wie ucie­kli w głąb prus, chcąc uchro­nić się przed ryzy­kiem woj­ny, zosta­wia­jąc nie­udol­ne­go Her­ma­na Hur­ma­iste­ra by zarzą­dzał fabryką.

Her­man, czło­wiek o niskich lotów oso­bo­wo­ści, uza­leż­nio­nej od dobrej jako­ści trun­ków i hazar­du pogłę­biał tyl­ko nega­tyw­ne nastro­je jego pra­cow­ni­ków. Co gor­sza, w ostat­nich mie­sią­cach poszła fama, o wywo­że­niu pie­nię­dzy, urob­ku i lokal­nych dóbr kul­tu­ry kole­ja­mi w głąb Prus.

Gorycz kipia­ła w lud­no­ści, któ­ra cier­pia­ła przez brak wyna­gro­dze­nia, czy alter­na­ty­wy dla pra­cy. Wcze­śniej jed­nak wid­mo woj­ny oraz brak odważ­nych jed­no­stek sko­rych do popro­wa­dze­nia roz­ru­chu sku­tecz­nie pęta­ło kaj­da­na­mi Pola­ków. Teraz jed­nak wie­lu, któ­rzy wyje­cha­li z miej­sco­wo­ści przed laty, wie­dze­ni mło­dzień­czą pędem czy chę­cią prze­ży­cia wojen­nej przy­go­dy powró­ci­li. Każ­dy z nich, mimo róż­nych doświad­czeń pra­gnie wol­no­ści dla kra­ju i zmian, któ­re pozwo­lą ich mia­stecz­ku żyć i roz­wi­jać się.

Moment na zmia­ny nastą­pił nie­spo­dzie­wa­nie. Gdy tyl­ko potwier­dzo­no pogło­ski o wywo­że­niu mająt­ków z Żeliw do Prus — nie­opła­ce­ni pra­cow­ni­cy, przy agi­ta­cji Pol­skich Par­tii Socja­li­stycz­nych roz­po­czę­ły pro­test. Her­man Hur­ma­ister nie­roz­sąd­nie pod­jął pró­bę zastra­sze­nia robot­ni­ków, któ­rych uwa­żał za nie­szko­dli­wych i bojaź­li­wych. Gdy w swo­im biu­rze się­gnął po broń, jeden ze star­szych pra­cow­ni­ków ude­rzył sta­lo­wym mło­tem w czasz­kę, pozba­wia­jąc przytomności.

W miej­sco­wo­ści zawrza­ło. Lud­ność skan­du­je wol­no­ścio­we hasła na rów­ni z tymi o rewo­lu­cji socja­li­stycz­nej. Róż­ne idee, o któ­rych docie­ra­ły nie­peł­ne infor­ma­cje ze świa­ta, dostar­cza­ne przez pro­pa­gan­dę pol­skich par­tii poli­tycz­nych dzia­ła­ją­cych w kon­spi­ra­cji zmie­sza­ły się ze sobą, zawrza­ły i wyla­ły się na ulicę.
Nic nie jest pew­ne. Pol­ski rząd nie ist­nie­je, wła­dza zabor­ców jest sła­ba i nie jest w sta­nie zatrzy­mać roz­ru­chów. To wy, repre­zen­tan­ci róż­nych uci­śnio­nych grup spo­łecz­nych musi­cie zade­cy­do­wać, jak będzie­cie dzia­łać i przede wszyst­kim jak zacho­wać się wobec poj­ma­ne­go zabor­cze­go oprawcy…”

Opis

Powiew zmian jest nar­ra­cyj­nym lar­pem z ele­men­ta­mi gami­stycz­ny­mi. Osa­dzo­ny jest w fik­cyj­nych realiach histo­rycz­nych, ale inspi­ro­wa­nych sytu­acją naro­du pol­skie­go pod koniec I woj­ny świa­to­wej. Opo­wia­da o budo­wa­niu wię­zi, ich wpły­wu na decy­zje wyso­kiej wagi, podej­mo­wa­nia trud­nych decy­zji w nie­pew­nych cza­sach, oraz wyni­ka­ją­cych z tego konsekwencji.

Ani miej­sco­wość Żeli­wy, w któ­rej toczy się akcja lar­pu, ani żad­ne z posta­ci w lar­pie nie są praw­dzi­we. Ich histo­rie są jedy­nie luź­no inspi­ro­wa­ne histo­rycz­ny­mi i lite­rac­ki­mi uję­cia­mi tam­tej rze­czy­wi­sto­ści zawar­tej w źró­dłach (jak np. powie­ści Przed­wio­śnie czy Ludzie Bez­dom­ni, dzia­łal­ność PPS, czy emi­gra­cyj­ne ini­cja­ty­wy naro­du polskiego).

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do epoki.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.