Strona główna » Summer Week

Summer Week 2021 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Kocha­ni, oto nasz dorocz­ny wpis “Zanim przy­je­dziesz na Sum­mer­We­ek”, czy­li odpo­wie­dzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści zebra­ne w jeden wpis na stro­nie. JEDZENIE Z uwa­gi na Sami-Wie­­cie-Co, musie­li­śmy wpro­wa­dzić kil­ka zmian co do moż­li­wo­ści przygotowywania/spożywania jedze­nia na Ala­sce. Opcja easy: zama­wiam obiad!  Jeśli inte­re­su­je Cię goto­wy posi­łek z restau­ra­cji, musisz zamó­wić go dzień wcze­śniej, czyli …

Sum­mer Week 2021 — jak się przy­go­to­wać? Jedze­nie, dojaz­dy, pan­de­mia. Read More »

Przewiń do góry