Zapraszamy na BlackBox Summer Week 2024

Być może wie­cie, co będzie­cie robić jutro. Albo w week­end. Nie wiem, czy wie­cie, co będzie­cie robić za 17 dni. Albo za 45… Ale mamy dla was pro­po­zy­cję: co powie­cie na to, żeby za 200 dni od teraz lar­po­wać razem z nami na Przy­stan­ku Ala­ska? Ninie­szym zapra­sza­my was na 6 odsło­nę nasze­go let­nie­go świę­ta lar­po­wa­nia, czy­li festiwal

BlackBox Summer Week 2024

Na stro­nie znaj­dzie­cie już:

Zapi­sy na Blakc­Box Sum­mer Week 2024 wystar­tu­ją 4 MARCA, zaraz po Kon­fe­ren­cji Lar­po­wej KoLa 2024 (na któ­rą przy oka­zji też ser­decz­nie zapra­sza­my).
Chcesz być na bie­żą­co? Dołącz do WYDARZENIA W SERWISIE FACEBOOK.

Pra­gnie­my też poin­for­mo­wać, że zmie­nił się nie­co nasz skład orgow­ski festi­wa­lu. Dołą­czy­li do nas (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej) Agniesz­ka Fili­piak, Kse­nia Goliń­ska Igna­cy Kitlow­ski oraz (naresz­cie ofi­cjal­nie!) Grze­gorz Lewan­dow­ski. Nasz pokład opu­ścił zaś Karol Orłow­ski, któ­ry odda­lił się ku więk­szym pro­jek­tom (dzię­ki za całe dobro, jakie dawa­łeś nam do tej pory <3 i powo­dze­nia przy “Zwo­jach”!!!).

Do zoba­cze­nia!

Jakub, Pio­trek, Audre, Kse­nia, Igna­cy, Kry­stian, Lord Gryf, Pau­nydż, Kula.


Opublikowano

w

,

przez