Summer Week 2024 — Rejestracja otwarta

Star­tu­je­my! Zgod­nie z pla­nem, w ubie­gły pią­tek, 1 mar­ca, otwo­rzy­li­śmy zapi­sy na tego­rocz­ny festi­wal Black­Box Sum­mer Week 2024. Jeśli ktoś prze­oczył wła­ści­wy guzik, może sko­rzy­stać z poniż­sze­go linku:

Zgłaszam się na Summer Week 2024!

Przy­po­mi­na­my, że na naszym festi­wa­lu jest jedy­nie 80 miejsc.

Po dru­gie — otrzy­ma­li­śmy już od was kil­ka zgło­szeń lar­pów do pro­gra­mu! Wkrót­ce zacznie­my kolej­no publi­ko­wać je na stro­nie wyda­rze­nia i coś nam się wyda­je, że bar­dzo szyb­ko osią­gnie­my tego­rocz­ny limit gier. W pro­gra­mie jest jesz­cze miej­sce na kil­ka punk­tów pro­gra­mu, dla­te­go jeśli roz­wa­żasz zgło­sze­nie swo­je­go lar­pu — wciąż mamy dla Cie­bie miejsce!

Wię­cej wie­ści wkrót­ce! Wczo­raj wie­czo­rem wró­ci­li­śmy z Kon­fe­ren­cji Lar­po­wej KoLa 2024 i potrze­bu­je­my chwi­li na nała­do­wa­nie baterii.

Do usłyszenia!


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: