Summer Week 2024 – czym są domki larpowe?

Od otwar­cia reje­stra­cji na nasz festi­wal minę­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie, a już 3/4 dostęp­nych bile­tów zosta­ła wyprze­da­nych. Wie­lu z was wyka­za­ło się w tym pro­ce­sie wyjąt­ko­wą spo­strze­gaw­czo­ścią, zauwa­ża­jąc pew­ną nowość w for­mu­la­rzu. Poja­wi­ła się nowa opcja do wybo­ru bile­tów: “domek lar­po­wy”. Wraz z nią nasza skrzyn­ka mailo­wa zaczę­ła przy­po­mi­nać kory­tarz domu Dur­sley­ów w otwie­ra­ją­cej sce­nie fil­mu z Har­ry Pot­te­rem. Zosta­li­śmy zala­nia pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi tego, czym dokład­nie jest domek larpowy???

Śpie­szy­my więc z wyja­śnie­niem. Na tere­nie gosz­czą­ce­go nas Przy­stan­ku Ala­ska mamy do dys­po­zy­cji mamy sie­dem dom­ków tra­per­skich. Każ­dy z nich posia­da dwie czte­ro­oso­bo­we “kom­na­ty”. W sze­ściu dom­kach oba pomiesz­cze­nia słu­żą jako noc­leg dla uczest­ni­ków i uczest­ni­czek. Nato­miast od kil­ku lat jed­na z nich uży­wa­na jest do roz­gry­wa­nia larpów. 

Przy rezer­wa­cji miej­sca w tym dom­ku, “dom­ku lar­po­wym”, musi­cie być świa­do­mi, że za ścia­ną, do póź­nych godzin noc­nych, może odby­wać się cosmic hor­ror, immer­syj­ny larp 360′ o zarzy­na­niu świń lub co jesz­cze gor­sze, opar­ta o głę­bo­kie rela­cje teena­ge dra­ma. Więk­szość gier z pew­no­ścią nie prze­kro­czy stan­dar­do­we­go pozio­mu hała­su, ale ist­nie­je pew­ne ryzy­ko… Na któ­re może­cie się zde­cy­do­wać, otrzy­mu­jąc jed­no­cze­śnie nie­wiel­ką zniż­kę w cenie biletu.

Jeśli jeste­ście z natu­ry oszczęd­ni, śpi­cie kamien­nym snem lub domyśl­nie korzy­sta­cie z zaty­czek do uszu, może to być cie­ka­wa opcja. Czuj­cie się ostrzeżeni! 

p.s. Na foto­gra­fii nie­za­stą­pio­ne­go Mar­giels­so­na, sce­na z gry Dre­ad the Larp — para­nor­mal TV show, któ­ry w Dom­ku nr 7 pod­czas Sum­mer Week 2023 pro­wa­dzi­li Emi­lia Sta­chur­ska i Artur Bie­sia­dow­ski. W tym roku na pew­no popro­wa­dzi­my tam ponow­nie grę Beast­fuc­kerBe war­ned.


Opublikowano

w

przez