Dread the Larp 1 - Paranormal TV Show - BlackBox 3City

Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Przed­sta­wia­my “Mor­der­cę Bez Twa­rzy” — pilo­to­wy odci­nek nasze­go nowe­go pro­gra­mu tele­wi­zyj­ne­go, któ­ry sku­pia się na bada­niach nad zja­wi­ska­mi para­nor­mal­ny­mi. Dołącz do nasze­go zespo­łu eks­per­tów, gdy zagłę­bia­ją się w głąb odle­głej cha­ty, gdzie dzie­sięć lat temu seryj­ny mor­der­ca, zna­ny jako Mor­der­ca Bez Twa­rzy, naresz­cie opu­ścił nasz świat.

Opis

Dom owia­ny jest tajem­ni­cą, a pogło­ski o bra­ku­ją­cych twa­rzach i nie­wy­ja­śnio­nych mor­der­stwach wciąż nawie­dza­ją jego sta­re ścia­ny. Gdy fil­mow­cy mon­tu­ją sprzęt i przy­go­to­wu­ją się do nagrań, szyb­ko zda­ją sobie spra­wę, że nie są sami. Nie ma tu zasię­gu, co pozo­sta­wia nasz zespół bez moż­li­wo­ści pro­sze­nia o pomoc. Sprzęt ule­ga awa­rii, a dziw­ne zja­wi­ska każą im wąt­pić, czy mają do czy­nie­nia z isto­tą nad­przy­ro­dzo­ną, czy czymś jesz­cze bar­dziej zło­wiesz­czym. Pró­by uciecz­ki są bez­ce­lo­we – eki­pa jest zawi­kła­na w prze­wrot­ną grę w kot­ka i mysz­kę z duchem Bez Twarzy. 

Mro­żą­ce krew w żyłach napię­cie, prze­ra­ża­ją­ce zwro­ty akcji i zakoń­cze­nie, któ­re pozo­sta­wi Cię z zapar­tym tchem — “Mor­der­ca Bez Twa­rzy” to obo­wiąz­ko­wy seans dla wszyst­kich fanów zja­wisk paranormalnych!

Ważne

Uwa­gi:
— gra może zawie­rać ele­men­ty obrzy­dli­we (gore);
— gra toczyć się będzie w dużej czę­ści po ciem­ku przy latarkach.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.