Tag: domek larpowy

  • Summer Week 2024 – czym są domki larpowe?

    Summer Week 2024 – czym są domki larpowe?

    Od otwar­cia reje­stra­cji na nasz festi­wal minę­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie, a już 3/4 dostęp­nych bile­tów zosta­ła wyprze­da­nych. Wie­lu z was wyka­za­ło się w tym pro­ce­sie wyjąt­ko­wą spo­strze­gaw­czo­ścią, zauwa­ża­jąc pew­ną nowość w for­mu­la­rzu. Poja­wi­ła się nowa opcja do wybo­ru bile­tów: “domek lar­po­wy”. Wraz z nią nasza skrzyn­ka mailo­wa zaczę­ła przy­po­mi­nać kory­tarz domu Dur­sley­ów w otwie­ra­ją­cej sce­nie…