Summer Week 2024 – Maciek Margielski powraca!

Przed wyru­sze­niem w dro­gę, nale­ży zebrać dru­ży­nę! Dla­te­go pla­nu­jąc nasz let­ni festi­wal lar­po­wa­nia nie może­my zapo­mnieć o oso­bie, dzię­ki któ­rej wszy­scy mamy pięk­ne i nowe zdję­cia pro­fi­lo­we! Jest nam nie­zmier­nie miło ogło­sić, że foto­gra­fem w trak­cie Black­Box Sum­mer Week 2024 będzie ponow­nie Maciek Margielski!

Maciek jest zde­cy­do­wa­nie zbyt skrom­ny, w prze­ci­wień­stwie do zna­ko­mi­tej więk­szo­ści orgów Black­Bo­xu, dla­te­go pozwól­cie na chwi­lę rekla­my. W jego port­fo­lio znaj­dzie­cie nie tyl­ko prze­pięk­ne zdję­cia z sesji beauty&fashion, czy fan­ta­stycz­ne fot­ki cosplay­erów i cospley­erek, ale rów­nież (a dla nas, ner­dów, przede wszyst­kim) repor­ta­że z larpów. 

Maciek ma zna­ko­mi­te oko do legen­dar­nych kadrów, na któ­rych dosko­na­le widać prze­ży­wa­ne w trak­cie gier emo­cje. Naszym zda­niem w 99% opa­no­wał rów­nież sztu­kę bilo­ka­cji (lub co naj­mniej szyb­kie­go prze­miesz­cza­nia się po tere­nie Przy­stan­ku Ala­ska). I do tego wszyst­kie­go jest miły i pro­fe­sjo­nal­ny! I faj­nie się z nim roz­ma­wia o wszystkim!

Dla­te­go zapraszamy:

Ciesz­cie oczy! A jeśli przy­jeż­dża­cie na BBSW24, wypa­truj­cie Mać­ka, by ustrze­lił wam kul­to­wą profilówkę!


Opublikowano

w

,

przez