Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

Każ­dy, kto kie­dy­kol­wiek był na impre­zie lar­po­wej wie, że tygo­dnio­wy festi­wal z kil­ku­dzie­sią­cio­ma lar­pa­mi w pro­gra­mie sam się nie zorganizuje/ wyprodukuje/ popro­wa­dzi. Nasz zespół z wie­lo­ma aspek­ta­mi pora­dzi­my sobie z pal­cem w przy­sło­wio­wym nosie… Ale będzie nam się pra­co­wać znacz­nie przy­jem­niej, jeśli nasz zespół będzie większy. 

Tu na sce­nę wcho­dzi­cie wy, z kub­kiem kawy w jed­nej ręce, a taśmą malar­ską w dru­giej. Bar­dzo przy­da nam się wspar­cie w pro­duk­cji festi­wa­lo­wych gier. Pomóż nam je wypro­du­ko­wać, a my podzie­li­my się z Tobą naszy­mi mrocz­ny­mi sekre­ta­mi doty­czą­cy­mi dra­bin, płó­cien, pine­zek, sznur­ków i świa­teł LED. Być może zdra­dzi­my ci nawet, gdzie są pilo­ty do tych ostat­nich (UWAGA! Aby je móc wziąć do ręki, nale­ży zasta­wić miesz­ka­nie — w razie zgu­bie­nia pilota).

Co leży w zakre­sie obo­wiąz­ków lar­po­we­go Producenta/ki na Black­Box Sum­mer Week?

  • mon­taż, demon­taż i ręcz­ny trans­port ele­men­tów sce­no­gra­fii, świa­teł i nagło­śnie­nia na tere­nie festiwalu;
  • budo­wa­nie sce­no­gra­fii, łącze­nie lap­to­pów, świa­teł i gło­śni­ków ze sobą wza­jem­nie oraz z prądem;
  • posia­da­nie wie­dzy, gdzie co leży w maga­zy­nie (spo­koj­nie, mimo ilo­ści dostęp­nych rekwi­zy­tów i sprzę­tu, dość szyb­ko zorien­tu­jesz się, gdzie są prze­dłu­ża­cze, gdzie świecz­nik a gdzie płe­twa syre­ny — tak to też mamy na składzie);
  • przy­go­to­wa­nie, prze­ka­za­nie Pro­wa­dzą­cym rekwi­zy­tów przed lar­pem oraz ich zebra­nie i upo­rząd­ko­wa­nie po grze;
  • pil­no­wa­nie zapi­sów i prze­ka­za­nie Pro­wa­dzą­cym wydruków;
  • wspar­cie głów­ne­go Pro­du­cen­ta w (kom­for­to­wym) wyko­ny­wa­niu jego pracy;
  • robie­nie zdjęć, w tym zbio­ró­wek w stro­jach przed lar­pa­mi kostiumowymi;
  • sprząt­nię­cie i ogar­nię­cie razem z gra­cza­mi sali po grze (roz­e­mo­cjo­no­wa­ni mogą np. nie być w sta­nie posor­to­wać śmieci).

A teraz na poważ­nie. W więk­szo­ści przy­pad­ków więk­szość powyż­szych czyn­no­ści zaj­mie Ci oko­ło pół godzi­ny, może godzi­nę. Brzmi jak dużo strasz­nej pra­cy, a tak napraw­dę jest to tro­chę bar­dzo faj­nej robo­ty, któ­ra da Ci poczu­cie wpły­wu na to, jaką osta­tecz­ną for­mę przy­bie­rze gra. Nie będziesz zostawiona/y sam/a sobie 🙂 Zawsze będzie pra­co­wał z tobą ktoś z Orga­ni­za­to­rów i zawsze będzie­cie współ­pra­co­wać z oso­bą pro­wa­dzą­cą grę.

Jeśli więc czu­jesz, że to wła­śnie coś dla cie­bie i masz ocho­tę do nas dołą­czyć na jeden lub wię­cej festi­wa­lo­wych dni — wypeł­nij poniż­szy FORMULARZ!


Opublikowano

w

,

przez