Tag: producent

 • Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

  Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

  Każ­dy, kto kie­dy­kol­wiek był na impre­zie lar­po­wej wie, że tygo­dnio­wy festi­wal z kil­ku­dzie­sią­cio­ma lar­pa­mi w pro­gra­mie sam się nie zorganizuje/ wyprodukuje/ popro­wa­dzi. Nasz zespół z wie­lo­ma aspek­ta­mi pora­dzi­my sobie z pal­cem w przy­sło­wio­wym nosie… Ale będzie nam się pra­co­wać znacz­nie przy­jem­niej, jeśli nasz zespół będzie większy.  Tu na sce­nę wcho­dzi­cie wy, z kub­kiem kawy w…

 • Summer Week 2021 — Zrób go z nami

  Summer Week 2021 — Zrób go z nami

  Lar­po­wa­nie to fan­ta­stycz­ne i wie­lo­wy­mia­ro­we hob­by: pasja, w któ­rej może­my reali­zo­wać się na wie­le spo­so­bów. Wcie­la­nie się w fik­cyj­ne posta­cie to rzecz naj­bar­dziej oczy­wi­sta. Ale odgry­wa­nie roli to nie wszyst­ko. Przy­go­to­wa­nie do gry czę­sto obej­mu­je też szy­cie stro­ju, two­rze­nie rekwi­zy­tów czy przy­go­to­wy­wa­nie fry­zu­ry i maki­ja­żu — te rze­czy też mogą z cza­sem stać się rów­nie waż­ne,…